Skočiť na obsah

Základné informácie vo vzťahu k získaniu licencie na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy (prevádzkovej licencie) [letecký dopravca EÚ]

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. leteckým dopravcom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca za odplatu leteckú prepravu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok alebo nákladu a je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a licencie na vykonávanie leteckej dopravy.

 

Podľa čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení letecký dopravca znamená podnik s platnou prevádzkovou licenciou alebo jej rovnocenným dokladom.

 

Podľa čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení letecký dopravca Spoločenstva (v súčasnosti sa namiesto slov „Spoločenstvo“ používa pojem „Európska únie“) znamená leteckého dopravcu s platnou prevádzkovou licenciou, udelenou príslušným licenčným úradom v súlade s kapitolou II.

 

Podľa čl. 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení leteckí dopravcovia Spoločenstva majú právo prevádzkovať letecké dopravné služby vnútri Spoločenstva.

 

Podľa čl. 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení členské štáty nepodmienia prevádzku leteckých dopravných služieb vnútri Spoločenstva vykonávanú leteckým dopravcom Spoločenstva žiadnym povolením ani oprávnením. Členské štáty nebudú vyžadovať od leteckých dopravcov Spoločenstva, aby predložili dokumenty alebo informácie, ktoré už poskytli príslušnému licenčnému úradu, za predpokladu, že príslušné informácie možno získať od príslušného licenčného úradu v primeranom čase.

 

Pravidelné letecké dopravné služby medzi Slovenskou republikou a treťou krajinou sa vykonávajú na základe bilaterálnych dohôd o leteckých službách alebo o leteckej doprave medzi Slovenskou republikou a treťou krajinou alebo na základe bilaterálnych zmlúv v znení horizontálnych zmlúv (uzatváraných na úrovni Európskej únie) alebo na základe komplexných dohôd (uzatváraných na úrovni Európskej únie).

 

 

osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC)

 • osvedčenie leteckého prevádzkovateľa vydáva Dopravný úrad

(http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/osvedcenie-letovej-sposobilosti/)

(http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/osvedcenie-letovej-sposobilosti/monitorovanie-zachovania-letovej-sposobilosti/aoc/)

 • § 12 zákona č. 143/1998 Z. z.
 • príloha II podčasť OPS nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení
 • nariadenie (EÚ) 2018/1139

 

 

licencia na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy (prevádzková licencia)

 • licenciu na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy vydáva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • čl. 4 a nasl. nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení
 • § 37 zákona č. 143/1998 Z. z.
 • vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 274/2002 Z. z.

 

požiadavky podľa nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení

 • Podľa čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení Žiadny podnik usadený v Spoločenstve nesmie prepravovať cestujúcich, poštu ani náklad za úhradu a/alebo v prenájme, pokiaľ mu nebola udelená príslušná prevádzková licencia. Podnik, ktorý spĺňa požiadavky tejto kapitoly, je oprávnený získať prevádzkovú licenciu.

 

 • Podľa čl. 4 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení príslušný licenčný úrad členského štátu udelí prevádzkovú licenciu podniku za predpokladu, že

a) jeho hlavné miesto podnikania sa nachádza v tomto členskom štáte;

b)je držiteľom platného AOC, ktoré v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/1139 vydal buď vnútroštátny orgán členského štátu, viaceré vnútroštátne orgány členských štátov spoločne podľa článku 62 ods. 5 uvedeného nariadenia, alebo Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva;

c) disponuje jedným alebo viacerými lietadlami na základe vlastníctva alebo dohody o prenájme lietadla bez posádky („dry lease“);

d) jeho hlavným predmetom podnikania je prevádzkovať letecké dopravné služby samostatne alebo v kombinácii spolu s akoukoľvek inou obchodnou činnosťou lietadla alebo opravou a údržbou lietadla;

e) jeho podniková štruktúra umožňuje príslušnému licenčnému úradu implementovať ustanovenia tejto kapitoly;

f) členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov vlastnia viac ako 50 % podniku a účinne ho riadia, či už priamo, alebo nepriamo, prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov, pokiaľ nie je ustanovené inak v dohode s treťou krajinou, ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou;

g) spĺňa finančné podmienky stanovené v článku 5;

h) spĺňa požiadavky na poistenie stanovené v článku 11 a v nariadení (ES) č. 785/2004 a

i) spĺňa ustanovenia o dobrej povesti stanovené v článku 7.

 

 • Podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení príslušný licenčný úrad dôkladne posúdi, či podnik, ktorý prvýkrát žiada o prevádzkovú licenciu, môže preukázať, že:

a) môže kedykoľvek splniť svoje aktuálne a potenciálne záväzky založené na reálnych predpokladoch v období 24 mesiacov od začatia prevádzky a

b) môže pokryť svoje fixné a prevádzkové náklady, ktoré má z činností podľa svojho podnikateľského plánu a sú založené na reálnych predpokladoch, za obdobie troch mesiacov od začatia prevádzky bez ohľadu na akýkoľvek príjem z týchto činností.

 

 • Podľa čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení na účely posúdenia uvedeného v odseku 1 každý žiadateľ musí predložiť plán podnikania minimálne na prvé tri roky prevádzky. Plán podnikania musí tiež podrobne uvádzať finančné prehľady o akýchkoľvek iných obchodných činnostiach, na ktorých sa žiadateľ zúčastňuje buď priamo, alebo prostredníctvom príbuzných podnikov. Žiadateľ má tiež poskytnúť všetky relevantné informácie; hlavne údaje uvedené v bode 1 prílohy I.

 

 • Podľa čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení odseky 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na podnik, ktorý žiada o prevádzkovú licenciu na prevádzku lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou (Maximum Take Off Mass – MTOM) menšou ako 10 ton a/alebo s počtom sedadiel menej ako 20. Taký podnik kedykoľvek preukáže, že jeho čisté obchodné imanie je aspoň 100 000 EUR, alebo na požiadanie príslušného licenčného úradu poskytne všetky relevantné informácie na účely posúdenia uvedeného v odseku 1, najmä údaje uvedené v bode 1 prílohy I.

Príslušný licenčný úrad môže aj napriek tomu aplikovať odseky 1 a 2 na podnik, ktorý žiada o prevádzkovú licenciu podľa ustanovení predchádzajúceho pododseku a má v úmysle vykonávať pravidelné letecké dopravné služby alebo jeho obrat prevyšuje 3 milióny EUR ročne.

 

 • Podľa prílohy k nariadeniu (ES) č. 1008/2008 v platnom znení

 

1. Informácie, ktoré má poskytnúť žiadateľ, ktorý žiada o licenciu po prvýkrát, z hľadiska svojej finančnej spoľahlivosti

1.1. Posledné interné podnikateľské výkazy, ak sú k dispozícii, overené účty za predchádzajúci finančný rok.

1.2. Projekcia súvahy vrátane výkazu ziskov a strát na nasledujúce tri roky.

1.3. Podklad pre plánované sumy nákladov a príjmov na také položky, ako je palivo, letecké cestovné a letecké sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie výmenných kurzov, letiskové poplatky, poplatky za letecké navigačné služby, náklady na pozemnú obsluhu, poistenie atď. Odhady prepráv a príjmov.

1.4. Podrobnosti o počiatočných nákladoch v období od podania žiadosti po začiatok prevádzky a vysvetlenie, ako sa budú financovať tieto náklady.

1.5. Údaje o existujúcich a navrhovaných zdrojoch financovania.

1.6. Údaje o akcionároch vrátane ich štátnej príslušnosti a typu vlastnených akcií a stanovy združenia akcionárov. Ak je dopravca časťou skupiny podnikov, informácie o ich vzájomnom vzťahu.

1.7. Výkazy plánovaného peňažného toku a plány likvidity na prvé tri roky prevádzky.

1.8. Údaje o financovaní nákupu/prenájmu lietadla, v prípade prenájmu termíny a podmienky zmluvy.

2. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pre stanovenie trvajúcej finančnej spôsobilosti existujúcich držiteľov licencií, ktorí plánujú zmeny v štruktúre alebo zmeny činností s významným vplyvom na ich financovanie

2.1. Ak je to potrebné, posledná interná podnikateľská súvaha a overené účty za predchádzajúci finančný rok.

2.2. Presné údaje o všetkých navrhovaných zmenách, napr. zmene typu služby, navrhovanom prevzatí firmy alebo zlúčení, zmenách v akciovom kapitáli, zmenách akcionárov atď.

2.3. Navrhovaná účtovná súvaha vrátane výkazu ziskov a strát za aktuálny finančný rok vrátane všetkých plánovaných zmien v štruktúre alebo činnostiach s významným vplyvom na financie.

2.4. Predchádzajúce a navrhované sumy nákladov a príjmov pre také položky, ako je palivo, letecké cestovné a letecké sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie výmenných kurzov, letiskové poplatky, poplatky za letecké navigačné služby, náklady na pozemnú obsluhu, poistenie atď. Odhady preprava/príjem.

2.5. Výkazy peňažného toku a plány likvidity na nasledujúci rok vrátane všetkých navrhovaných zmien štruktúry alebo činností s významným vplyvom na financie.

2.6. Údaje o financovaní nákupu/prenajímania lietadla, v prípade prenájmu termíny a podmienky zmluvy.

3. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť na posúdenie trvajúcej finančnej spôsobilosti existujúcich držiteľov licencií

3.1. Overené účty nie staršie než šesť mesiacov od posledného dňa príslušného finančného roka, ak vnútroštátne právne predpisy neustanovujú inak, a ak je to potrebné, najnovšia interná podnikateľská súvaha.

3.2. Projekcia súvahy vrátane výkazu ziskov a strát na nastávajúci rok.

3.3. Predchádzajúce a navrhované sumy nákladov a príjmov na také položky, ako je palivo, letecké cestovné a letecké sadzby, platy, údržba, amortizácia, kolísanie výmenných kurzov, letiskové poplatky, poplatky za letecké navigačné služby, náklady na pozemnú obsluhu, poistenie atď. Odhad prepráv a príjmov.

3.4. Výkazy peňažného toku a plány likvidity na nasledujúci rok.

 

 

požiadavky podľa zákona č. 143/1998 Z. z.

 • Podľa § 37 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z., obdobne ako čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 1008/2008 v platnom znení, žiadateľ o udelenie licencie musí preukázať

a) bezúhonnosť (odsek 3),

b) odbornú spôsobilosť (odsek 4),

c) finančnú spôsobilosť na vykonávanie predpokladaného rozsahu leteckej dopravy (odsek 5),

d) ak ide o fyzickú osobu, že má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a trvalý pobyt v Slovenskej republike; ak ide o právnickú osobu, že

1. má sídlo alebo organizačnú zložku v Slovenskej republike a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike,

2. prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorých prevažná časť majetkových práv je vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu,

3. týmito fyzickými osobami alebo právnickými osobami je vykonávaná aj efektívna kontrola,

e) že hlavným predmetom podnikania je letecká doprava, prípadne spolu s iným obchodným využívaním lietadiel alebo ich údržbou a opravami,

f) čestným vyhlásením, že jeho majetok nebol predmetom konkurzného konania v období posledných piatich rokov.

 

 

 • Podľa § 37 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace, z ktorého je zrejmé, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s civilným letectvom, alebo za iný trestný čin spáchaný úmyselne. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí okrem právnickej osoby spĺňať každý člen štatutárneho orgánu. Ak žiadateľ nepredloží výpis z registra trestov, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

 

 • Podľa § 37 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na výkon činností v leteckej doprave. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o ukončenom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní dopravného, ekonomického, technického alebo právneho zamerania a najmenej trojročnou odbornou praxou v civilnom letectve. Ak ide o právnickú osobu, túto požiadavku musí spĺňať štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu.

 

 • Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. podmienky na finančnú spôsobilosť leteckého dopravcu a ekonomické a finančné kritériá na udelenie licencie upravuje osobitný predpis – nariadenie (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.

 

 • Podľa § 37 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. podmienkou na udelenie licencie je aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (§ 12), poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa lietadla za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (§ 13) a poistenie zodpovednosti zo zmluvy o preprave (§ 42).

 

požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 274/2002 Z. z.

 • Podľa § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 274/2002 Z. z. žiadosť o vydanie licencie obsahuje

a) požadovaný druh leteckej dopravnej činnosti a kategóriu lietadiel,

b) obchodné meno žiadateľa, trvalý pobyt, identifikačné číslo a živnostenské oprávnenie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, vlastnícku štruktúru a miesto zápisu do obchodného registra v Slovenskej republike doložené výpisom z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu (ak ide o skupinu právnických osôb, informácie o ich vzájomnom vzťahu),

c) zakladateľské listiny a ďalšie listiny, ktoré preukazujú splnenie podmienky podľa § 37 ods. 2 písm. d) a ods. 6 leteckého zákona,

d) organizačnú štruktúru leteckého dopravcu, miesto hlavných prevádzok, oprávnenia a povinnosti zodpovedných vedúcich pracovníkov, ktoré dokumentujú schopnosť udržať požadovanú odbornú starostlivosť o prepravovaných cestujúcich, bezpečnosť a poriadok v jeho zariadeniach a na palube lietadiel,

e) mená a priezviská osôb odborne spôsobilých na výkon činností v leteckej doprave oprávnených konať v mene žiadateľa, rozsah ich oprávnení a podpisové vzory, doklady o ich odbornej spôsobilosti a o minimálne trojročnej praxi,

f) prepravné podmienky vrátane reklamačného poriadku a kompenzácie cestujúcim v prípade odmietnutia vziať cestujúceho na palubu,

g) vzory prepravných dokladov,

h) opis pozemného zabezpečovania leteckej dopravy a údaje o domovskom letisku a jeho priestoroch, ako aj opis zabezpečenia odbavovania cestujúcich, batožiny a nákladu, a tiež pozemnej obsluhy a kópie zmlúv s týmito činnosťami spojenými,

i) vypracovaný systém riadenia kvality vykonávania leteckej dopravnej činnosti, spôsob oboznamovania používateľov leteckej dopravy s letovým poriadkom, tarifami a prepravnými podmienkami,

j) plán obchodnej činnosti a preukázanie finančnej spôsobilosti.

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 02. 05. 2023