Skočiť na obsah

Rozvoj Letiska M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) - plánová koncesia

základné informácie

V súvislosti s otázkou budúceho fungovania bratislavského letiska pripravilo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky aktualizáciu koncepcie budúceho rozvoja Letiska M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS).

 

V decembri 2018 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 594/2018 schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva „Výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)“ [odkaz], ktorý bol vypracovaný na základe materiálu „Projekt výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) - Koncesná stratégia - Úprava a doplnenie“ [odkaz].

 

V apríli 2020 vláda Slovenskej republiky odsúhlasila pozastavenie realizácie predmetného projektu verejno-súkromného partnerstva a to z dôvodu preventívnych opatrení vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 a následných  ekonomických dôsledkov predmetnej pandémie v sektore civilného letectva.

 

Od mája 2020 sa Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v súvislosti so správou Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) (ďalej len „Letisková spoločnosť“), sústreďuje na zavádzanie ekonomických opatrení, ktoré zmierňujú hospodárske škody v prevádzke Letiskovej spoločnosti a v procese realizácie projektu koncesie sa zameriava na nevyhnutné činnosti eliminujúce riziká identifikované v analýze due diligence Letiskovej spoločnosti.

 

Aktuálna situácia Letiskovej spoločnosti a plán rozvoja Letiskovej spoločnosti v nasledovnom období budú zrejmé z výročnej správy, ktorá bude verejne prístupná na webovom sídle Letiskovej spoločnosti v júni 2021 (predpoklad) [odkaz]. V rámci výsledkov prevádzkových výkonov Letiskovej spoločnosti za rok 2020 možno uviesť, že v roku 2020 bolo na prílete a odlete odbavených spolu 405 097 cestujúcich. Pre Letiskovú spoločnosť kľúčový segment osobnej leteckej dopravy zaznamenal pokles o 82%, ktorý vyvolala celosvetová pandémia penosného ochorenia COVID-19. Počet odbavených cestujúcich poklesol na úroveň spred 13-tich rokov, pričom letiskom prešla menej ako 1/5 počtu cestujúcich z úrovne predchádzajúceho roka.

Pokiaľ ide o výhľad na rok 2021,  pôvodné predpoklady o obnovovaní dopytu v súvislosti s rozvojom očkovania vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 zostávajú vplyvom pomalého nábehu a nedostatku vakcín výrazne za očakávaniami. Napriek tomu možno očakávať postupné zlepšenie situácie približne od polovice roku 2021, resp. s nástupom zimnej letovej sezóny, t. j. od konca októbra 2021. V súčasnosti však nie je možné odhadnúť vplyvy pandémie,  ktoré významne ovplyvnili ekonomiku prakticky všetkých krajín a s tým súvisiace zníženie disponibilného dôchodku u mnohých skupín obyvateľov. To vo svojom dôsledku môže mať zásadný vplyv na dopyt po cestovaní.  Z tohto dôvodu je náročné vypracovať odhad počtu odbavených cestujúcich, ako v oblasti pravidelnej leteckej dopravy, tak aj v oblasti nepravidelnej leteckej dopravy.

Z ďalších faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave odhadu vývoja do roku 2022, sú najmä pretrvávajúce nejasnosti okolo vplyvu Brexitu, ktorý sa zatiaľ vplyvom pandémie veľmi neprejavuje. V súvislosti s Brexitom nie je jasné, aká bude reakcia občanov Slovenskej republiky pracujúcich v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ktorí pravidelne cestovali medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (vrátane rodinných príslušníkov, známych a pod.). Možno očakávať, že relatívne významná časť týchto občanov sa môže vrátiť trvale späť na Slovensko.

Plány leteckých dopravcov na obnovu leteckých spojení od prechodu na letný letový poriadok 2021 sa stále posúvajú, keďže mnohé krajiny stále neodporúčajú svojim občanom cestovať do zahraničia ani počas letnej dovolenkovej sezóny.

Vo vzťahu k leteckým dopravcom možno predpokladať postupné obnovovanie prevádzky od 2. štvrťroku 2021. Problematické a otázne ostáva obnovenie leteckých spojení prevádzkovaných leteckými dopravcami Pobeda a flydubai. Na uvoľnenie cestovania medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou nie je uvedený žiadny cieľový dátum, obnovenie leteckých spojení prevádzkovaných leteckým dopravcom flydubai je v súčasnosti plánované až od zimného letového poriadku, t. j. od konca októbra 2021.

V závislosti na uvoľňovaní cestovných obmedzení by bolo možné uvažovať o obnovení leteckých spojení, ktoré boli predpokladané ešte v roku 2020, ako napríklad letecké spojenie Bratislava - Petrohrad. Taktiež by bolo možné uvažovať aj o začatí prevádzkovania leteckých spojení novými leteckými dopravcami (SkyUP). Avšak obnovenie leteckých spojení najmä z Ukrajiny, ale aj Bulharska, Srbska či Macedónska, bude v značnej miere závisieť od dopytu po zahraničnej pracovnej sily z týchto krajín zo strany slovenských podnikateľských subjektov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že letecké spojenia z/do tretích krajín budú závisieť od uvoľňovania cestovných obmedzení.  V praxi sa ukazuje, že kde sú cestovné obmedzenia minimálne, resp. podmienky sú jasne stanovené a poprípade je uľahčený vstup na územie danej krajiny (napr. možnosťou bezplatného testovania), dopyt po cestovaní  do takých destinácií rýchlo narastá.

Pre Letiskovú spoločnosť budú kľúčové podmienky cestovania do letných dovolenkových destinácií a s tým súvisiaci dopyt po charterových letoch. Predvšetkým to budú podmienky  cestovania najmä do Grécka, na Cyprus, Maltu, do Turecka a Egypta počas letnej letovej  sezóny roku 2021. Ak nebude možné voľne cestovať do Turecka a Egypta, dôjde k zásadnému zníženiu počtu odhadovaných charterových letov na letnú letovú sezónu 2021.

 

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu Letiskovej spoločnosti, ako aj ekonomickú perspektívu v sektore civilného letectva, najmä leteckej dopravy, nemá v súčasnosti Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v pláne implementovať stratégiu na výber koncesionára minimálne do konca roka 2022.

 

 

_________

Aktualizácia ku dňu 13. 04. 2021