Skočiť na obsah

Bratislavská deklarácia

Zmena klímy a jej dôsledky sa v poslednej dobe prejavujú s vyššou frekvenciou a intenzitou. Z pohľadu znižovania rizika a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je možným riešením napríklad vhodná kombinácia rôznych opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov. Tieto dôsledky ovplyvňujú aj civilné letectvo a z tohto dôvodu si predstavitelia civilného letectva, či už jednotlivých štátov, alebo medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva uvedomujú, že bez jednotného celosvetového prístupu nie je možné dôsledky zmeny klímy minimalizovať. Aj z tohto dôvodu sa v Bratislave v dňoch 31. augusta 2016 až 3. septembra 2016 uskutočnilo 65. špeciálne zasadnutie generálnych riaditeľov civilného letectva členských štátov ECAC (Európska konferencia civilného letectva) a pozvaných najvyšších predstaviteľov Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), Európskej komisie (EÚ), Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), či Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) s cieľom riešiť aj túto otázku.

Predmetné 65. špeciálne zasadnutie bolo organizované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) v spolupráci s ECAC. Základným cieľom ECAC je podporovať ďalší vývoj bezpečného a efektívneho európskeho leteckého dopravného systému a dbať na jeho trvalo udržateľný rozvoj. ECAC vznikol v roku 1954 v Štrasburgu a v súčasnosti je tvorený 44 členskými štátmi, medzi ktoré patria takmer všetky štáty Európy, teda členské štáty Európskej únie, Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Island, Macedónsko, Moldavsko, Monako, Nórsko, San Maríno, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Ukrajina.

Pravidelné zasadnutia generálnych riaditeľov členských štátov ECAC sa organizujú raz ročne v rôznych krajinách členských štátov ECAC. Slovenská republika hostila 65. špeciálne zasadnutie po prvý krát v celej histórii fungovania ECAC a preto bolo veľmi dôležité sa na túto úlohu dôkladne pripraviť.

Aj na základe pozitívnych ohlasov delegátov špeciálneho zasadnutia môžeme s čistým svedomím potvrdiť, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR pripravilo 65. špeciálne zasadnutie tak, že Slovenskú republiku dôstojne reprezentovalo a v čase predsedníctva SR v Rade EÚ ide o  jasný signál, že dokáže pripraviť vrcholné podujatie na vysokej úrovni a čeliť rôznym otázkam a výzvam.

Za MDVRR SR sa 65. špeciálneho zasadnutia zúčastnili minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja p. Árpád Érsek, generálny riaditeľ sekcie civilného letectva p. Mário Németh a zamestnanci sekcie civilného letectva a sekcie záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov.

Za ICAO sa 65. špeciálneho zasadnutia zúčastnili generálna tajomníčka ICAO p. Fang Liu, regionálny riaditeľ ICAO pre oblasť EUR/NAT v Paríži p. Luis Fonseca de Almeida a riaditeľ Air Navigation Bureau p. Stephen Patrick Creamer.

Za ECAC sa 65. špeciálneho zasadnutia zúčastnili prezidentka p. Ingrid Cherfils, výkonnný sekretár p. Salvatore Sciacchitano, zástupkyňa výkonného sekretára p. Patricia Reverdy a p. Gabrielle Hubler.

Za EK sa 65. špeciálneho zasadnutia zúčastnili generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu p. Henrik Hololei, poverený riaditeľ riaditeľstva pre letectvo a medzinárodnú dopravu a zástupca generálneho riaditeľstva pre zmenu klímy p. Ismael Aznar Cano.

Za EASA sa 65. špeciálneho zasadnutia zúčastnil výkonný riaditeľ p. Patrick Ky.

Za Eurocontrol sa 65. špeciálneho zasadnutia zúčastnil generálny riaditeľ p. Frank Brenner.

Nosnou témou 65. špeciálneho zasadnutia bola príprava na 39. valné zhromaždenie ICAO a s ním súvisiace témy. Hlavnou a kľúčovou témou 39. valného zhromaždenia ICAO bude schválenie schémy globálneho trhového opatrenia (v anglickom jazyku Global Market-Based Measures, ďalej len „GMBM“) pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy.

Táto GMBM sa má uplatňovať od samého začiatku jej účinnosti, t. j. od roku 2021, s cieľom naplniť ciele prijaté 12. decembra 2015 na 21. zasadnutí konferencie zmluvných strán (COP 21) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a 11. zasadnutí zmluvných strán (CMP 11) Kjótskeho protokolu, a to pod názvom tzv. „Parížska dohoda“.

GMBM predstavuje jedno z opatrení, ktorými sa má prispieť k zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO2) z medzinárodnej leteckej dopravy. Komplexný balík opatrení predstavujú ako technologické, prevádzkové a ekonomické opatrenia, tak aj používanie alternatívnych palív či alternatívnych zdrojov energie.

Generálni riaditelia civilného letectva členských štátov ECAC sa na 65. špeciálnom zasadnutí jednohlasne zhodli, že je povinnosťou členských štátov Európskej únie a ďalších členských štátov ECAC riešiť otázku zvýšenia odolnosti štátov proti nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, a to implementovaním schémy GMBM pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy

Preto bola dňa 2. septembra 2016 generálnymi riaditeľmi civilného letectva členských štátov ECAC prijatá tzv. Bratislavská deklarácia, Deklarácia generálnych riaditeľov civilného letectva členských štátov Európskej únie a ďalších členských štátov Európskej konferencie civilného letectva (ECAC): Dodržiavanie schémy globálneho trhového opatrenia (GMBM) od jej začiatku.

Tak, ako je už uvedené, prijatím Bratislavskej deklarácie sa generálni riaditelia civilného letectva členských štátov ECAC zaviazali, že majú v úmysle implementovať GMBM pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy od samého začiatku. Taktiež vítajú záväzok viacerých členských štátov ICAO, ktoré majú kľúčové postavenie v oblasti civilného letectva, že majú záujem byť súčasťou prvej fázy implementácie GMBM a zároveň vyzývajú ďalšie členské štáty ICAO, aby verejne prezentovali svoj záujem stať sa súčasťou prvej fázy implementácie GMBM. V nastávajúcom období je hlavným cieľom členských štátov ECAC, ako aj Európskej únie, aktívne spolupracovať so svojimi partnermi na prijatí rezolúcie na 39. valnom zhromaždení ICAO vo vzťahu ku GMBM, ktorou sa zavedie systém nulového nárastu emisií oxidu uhličitého (CO2) z medzinárodnej leteckej dopravy (tzv. „Carbon Neutral Growth 2020“) a to od roku 2020.

Počas 39. valného zhromaždenia ICAO sa Slovenská republika, reprezentovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ, bude snažiť prispieť k tomu, aby rezolúcia týkajúca sa GMBM bola podporená čo najväčším počtom členských štátov ICAO a bola schválená tak, aby celý systém ochrany životného prostredia za oblasť civilného letectva prostredníctvom GMBM bol základom na minimalizovanie rizík a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Schválením rezolúcie k problematike GMBM na 39. valnom zhromaždení ICAO sa civilné letectvo stane prvým módom dopravy, ktorý jednotne a na celosvetovej úrovni pristúpi k ochrane životného prostredia.