Skočiť na obsah

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Vybudovanie integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií“ (v META IS ako projekt_1808)

Medzi hlavné dôvody vytvorenia národného systému informácií pre používateľov vzdušného priestoru Slovenskej republiky ako Integrovaného informačného systému na poskytovanie leteckých informácií (ďalej len „IIS PLI“) je potrebné uviesť vybudovanie jednotného informačného systému, ktorý bude obsahovať letecké údaje a letecké informácie, informácie o zemepisných oblastiach UAS, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa civilného letectva, ako aj prevádzky štátnych lietadiel, splnenie požiadaviek príslušných právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti civilného letectva a zároveň sa stanú informácie v digitálnej podobe viac dostupné nielen osobám činným v civilnom letectve, ale aj prevádzkovateľom a členom leteckého personálu štátnych lietadiel a príslušným orgánom štátnej správy.

Na základe uvedeného pristúpilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky k príprave projektovej dokumentácie pre potreby realizácie tohto národného projektu. Vytvorením IIS PLI ako národného systému, budú príslušné informácie poskytované prostredníctvom jedného systému, čím sa zabezpečí ich integrita pri zachovaní požadovanej úrovne kvality informácií. Medzi základné vlastnosti, ktoré bude systém spĺňať môžeme zaradiť:

  • IIS PLI bude určený pre všetky osoby, ktoré sa podieľajú najmä na tvorbe, spracovaní a distribúcii leteckých údajov a leteckých informácií. Samotný prístup do IIS PLI budú mať pôvodcovia leteckých údajov a leteckých informácií, poskytovatelia príslušných služieb a ostatné osoby, ktoré vstupujú do procesu odsúhlasovania alebo schvaľovania leteckých údajov a leteckých informácií nahratých do IIS PLI.
  • IIS PLI bude schopný implementovať procesy definované v dohodách medzi pôvodcami leteckých údajov a leteckých informácií a povereným poskytovateľom leteckej informačnej služby.
  • Pôvodca údajov bude schopný vytvoriť digitálne letecké údaje a letecké informácie, ktorých kvalita bude v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov a katalógom leteckých údajov.
  • IIS PLI zabezpečí užívateľsky jednoduchý a intuitívny proces tvorby digitálnych leteckých údajov a leteckých informácií pri splnení všetkých požiadaviek na riadenie kvality údajov. Rovnako zabezpečí nastavenie potrebných procesov (workflow managment) medzi dotknutými osobami (kontrola, verifikácia, odsúhlasenie, korektúra, schválenie, zaradenie, uloženie, distribúcia, atď.). Digitálne letecké údaje a letecké informácie budú vytvorené a distribuované vo formáte AIXM 5.x, ktorý spĺňa už aj budúce legislatívne požiadavky definované v kontexte SWIM.
  • Poverený poskytovateľ leteckej informačnej služby zozbiera digitálne letecké údaje a letecké informácie od pôvodcov leteckých údajov a letecké informácie a tieto údaje použije na tvorbu súboru digitálnych údajov, generovanie dotknutých častí AIP (vrátane leteckých máp), digitálnych oznámení NOTAM, distribuuje ich do európskej databázy leteckých informačných služieb (EAD) a používateľom vzdušného priestoru.
  • IIS PLI vyrieši vzrastajúce riziká spojenú s exponenciálnym nárastom nekontrolovanej prevádzky UAS vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Okrem naplnenia požiadaviek právne záväzných aktov Európskej únie pre túto oblasť, toto riešenie pokrýva aj medzirezortné požiadavky na UTM s cieľom dosiahnuť rozvoj predmetnej oblasti so zamedzením bezpečnostných hrozieb, ktorých sú UAS nositeľom.
  • IIS PLI bude mať niekoľko úrovní prístupu. Všetci používatelia vzdušného priestoru budú mať prístup k základne úrovni (poskytovanie povinných leteckých údajov, leteckých informácií a ďalších informácií) bezodplatne. Ostatné úrovne, ktoré budú presne zadefinované, umožnia prístup používateľom vzdušného priestoru na základe odplatného prístupu.

 

Odhadovaná hodnota trhu pre bezpilotné letecké systému je podľa štúdií európskej únie na úrovni cca 10 mld. eur ročne do roku 2035 a následne cca 15 mld. eur do roku 2050.

 

Aproximáciou uvedených hodnôt podľa HDP Slovenskej republiky voči HDP Európskej únie, predstavuje potenciál tohto trhu pre Slovenskú republiku hodnotu cca 184 mil. eur v horizonte 10 rokov.

 

Týmto projektom sa prispeje k výraznému zefektívneniu procesov ako aj k naplneniu trhového potenciálu v predmetnej oblasti.

 

Projekt bol vypracovaný v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení neskorších predpisov, pričom predmetné dokumenty k projektu sú zverejnené aj na webovej stránke https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/66ca0dfd-fe18-46cd-940a-6448b3960c0c/cimaster?tab=basicForm.

 

Pripomienky k projektu rozvoja je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: michal.hysek@mindop.sk do 31. 08. 2022 do 12:00 hod.

 

Dokumenty:

Projektový zámer (*.docx, 620 kB)

Prístup k projektu (*.docx, 746 kB)

CBA (*.xlsx, 798 kB)

Register rizík a závislostí (*.xlsx, 115 kB)

 

Pripomienkový formulár (*.xlsx, 12 kB)

 

 

_________

Bratislava  18. augusta 2022