Skočiť na obsah

Stála medzirezortná komisia - zriadenie, pôsobnosť, zloženie

Zriadenie Stálej medzirezortnej komisie

Rozhodnutím ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky číslo 194/2015 zo dňa 11. decembra 2015 o zriadení Stálej medzirezortnej komisie bola zriadená Stála medzirezortná komisia (ďalej len „komisia“) Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), ako spoločný orgán na koordináciu postupov a činností tvoriacich systém spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru Slovenskej republiky (ďalej len "vzdušný priestor"), organizovaní a zabezpečovaní letových prevádzkových služieb v súlade s medzinárodnými zmluvami a pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.

 

Pôsobnosť komisie

Komisia najmä

  • zabezpečuje uplatňovanie koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru,
  • vyhodnocuje požiadavky používateľov vzdušného priestoru na vyčlenenie určitých častí vzdušného priestoru,
  • schvaľuje činnosti, ktoré si vyžadujú vyhradenie alebo obmedzenie vzdušného priestoru,
  • ustanovuje a schvaľuje štruktúru vzdušného priestoru a pravidlá využívania určitých častí vzdušného priestoru,
  • koordinuje politiku spravovania vzdušného priestoru so susediacimi štátmi.

  

Zloženie komisie

Komisia má 8 členov, z toho 4 zástupcovia rezortu ministerstva dopravy a 4 zástupcovia rezortu ministerstva obrany.

Členov komisie vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Funkciu predsedu komisie vykonáva štátny tajomník 1 ministerstva dopravy.

Funkciu podpredsedu komisie vykonáva riaditeľ odboru štátnej správy vo vojenskom letectve ministerstva obrany.

Funkciu tajomníka komisie vykonáva poverený zamestnanec sekcie civilného letectva ministerstva dopravy.