Skočiť na obsah

Výzva 2021 – ŠKOLY

Vážení prijímatelia dotácie,

v súvislosti so stanovením termínu podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť. Aktuálne prebieha proces preradenia vyčlenených finančných zdrojov v rámci štruktúry štátneho rozpočtu s cieľom možného čerpania kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu aj v roku 2023.   

O podpise zmluvy o poskytnutí dotácie budete včas informovaní.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 30.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2021:

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch  základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Celková alokovaná čiastka: 750 000 €

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 €

Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacie@mindop.sk

Žiadosti:

Dokumenty: