Skočiť na obsah

Výzva 2021 – ŠKOLY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 30.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2021:

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch  základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Uvedenou aktivitou sa podporí zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, ktorá je hlavným ukazovateľom v tejto oblasti.

Projekty boli bodovo hodnotené na základe kritérií vychádzajúcich zo zverejnenej výzvy, pričom sa kládol dôraz na to, aby projekt viedol k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce. Na základe návrhu komisie na poskytnutie dotácie bude podporených 28 projektov.

Celková alokovaná čiastka: 750 000 €

Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 €

Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 - 31.12.2023.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021.

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu: cyklodotacieskoly@mindop.sk

Výstupné dokumenty: Vzor zmluvy

Služba mimo výzvy: Podpísanie Zmlúv o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „Zmluva“).

Informácie pre používateľa: Každému úspešnému žiadateľovi Výzvy Školy 2021 (viď nižšie uvedený zoznam: Schválené žiadosti) bude zaslaný e-mail s detailným postupom na elektronické vypracovanie, podpísanie a podanie Zmluvy cez portál verejnej správy www.slovensko.sk. Vzor zmluvy sa nachádza nižšie v časti Dokumenty – Príloha č.2 - vzor zmluvy.

Popis: Služba umožňuje vypracovanie, podpísanie a podanie Zmlúv zo strany prijímateľov dotácie, a to pomocou elektronického podpisu. Zmluvy sa podpisujú na základe Výzvy vyhlásenej dňa 30.9.2021. Predložené projekty boli bodovo hodnotené na základe kritérií vychádzajúcich zo zverejnenej výzvy, pričom sa kládol dôraz, aby projekt viedol k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce. Na základe návrhu komisie na poskytnutie dotácie bude podporených 28 projektov.

Ide o podporu projektov nemotorovej dopravy, a to vo forme financovania výstavby kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí, a to najmä v súvislosti so zabezpečením bezpečného dochádzania žiakov do škôl. Služba nie je spoplatnená.

Žiadosti:

Dokumenty: