Skočiť na obsah

Medzirezortná pracovná skupina pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

Medzirezortná pracovná skupina  pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR  (ďalej len MPS) vznikla v súlade s Opatrením 1.1.2 Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy v Slovenskej republike (ďalej len NCS), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 223 zo dňa 7. mája 2013. MPS sa zvoláva spravidla raz za dva mesiace a má 14  stálych členov.

Pôsobnosť  jednotlivých členov MPS je v zabezpečovaní vzájomnej komunikácie a koordinácie medzi všetkými zodpovednými subjektmi v záujme implementácie a plnenia jednotlivých opatrení vyplývajúcich zo schváleného strategického dokumentu NCS na obecnej, regionálnej, resp. národnej úrovni, ako aj  na úrovni mimovládnych neziskových organizácií, Združení miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.