Skočiť na obsah

Dráhové vozidlá

Metodický pokyn pre súčasné/prebiehajúce projekty dráhových vozidiel - modernizácia a novovýroba

Cieľom materiálu je definovať mechanizmus výpočtu pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov projektov dráhových vozidiel (modernizácia a novovýroba) vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľné nárasty cien výrobnch nákladov materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom výrobných materiálov spôsobených pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Metodický pokyn vychádza zo Všeobecného metodického usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Metodický pokyn sa týka platných existujúcich zmluvných vzťahov a jeho aktuálna verzia je účinná od 8.2.2023.

Metodický pokyn definuje mechanizmus výpočtu nárokov v súvislosti s nárastom cien materiálov berúc do úvahy výrobné náklady materiálov a ich historický vývoj.

Mechanizmus počíta nárasty a nároky medzi dvomi obdobiami (referenčné obdobie podania ponuky, obdobie realizácie vzhľadom na vplyv pandémie koronavírusu a vplyv vojny na Ukrajine) na základe údajov ŠÚ SR o výrobných cenách výrobných materiálov (v zastúpení priemyselných výrob materiálov).

Dáta ŠÚ SR použité v Metodickom pokyne nájdete tu: 

Posledné dáta v súbore na výpočet navýšenia:

  • Q4 2023.

 

Nepredvídateľnosť vývoja a výrazného nárastu cien vybraných (stavebných a výrobných) komodít bola dokázaná analýzou Ústavom súdneho znalectva STU v Bratislave (Stavebná fakulta), ktorá bola vytvorená na účely tvorby metodického pokynu č. 27/2022 pre prebiehajúce stavby.  Analýza odborne zhodnotila a odôvodnila nárast cien komodít (materiálov) v porovnaní s prechádzajúcimi obdobiami a definovala príčiny zistených zmien a výkyvov cien.

Zo záverov analýzy vyplýva, že súčasný nárast trhových cien komodít (materiálov) je neočakávaný a nestabilný cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami patrí medzi nepredvídateľné okolnosti. Analýza bola vládou SR vzatá na vedomie dňa 13.07.2022 a je dostupná na webovej adrese Úradu vlády SR (dokument Príloha 3 a Príloha 3_graf).

 

Metodický pokyn pre súčasné/prebiehajúce projekty dráhových vozidiel - opravy a údržba

Cieľom materiálu je definovať mechanizmus výpočtu pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov projektov dráhových vozidiel (opravy a údržba) vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľné nárasty cien výrobnch nákladov materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom výrobných materiálov spôsobených pandémiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Metodický pokyn vychádza zo Všeobecného metodického usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Metodický pokyn sa týka platných existujúcich zmluvných vzťahov a jeho aktuálna verzia je účinná od 28.3.2023.

Metodický pokyn definuje mechanizmus výpočtu nárokov v súvislosti s nárastom cien materiálov berúc do úvahy výrobné náklady materiálov a ich historický vývoj.

Mechanizmus počíta nárasty a nároky medzi dvomi obdobiami (referenčné obdobie podania ponuky a obdobie realizácie vzhľadom na vplyv pandémie koronavírusu a vplyv vojny na Ukrajine) na základe údajov ŠÚ SR o výrobných cenách výrobných materiálov (v zastúpení priemyselných výrob materiálov).

Dáta ŠÚ SR použité v Metodickom pokyne nájdete tu: 

Posledné dáta v súbore na výpočet navýšenia:

  • Q4 2023.

 

Metodický pokyn pre nové projekty dráhových vozidiel - opravy a údržba, modernizácia a novovýroba

Cieľom materiálu je transparentné stanovenie mechanizmu indexácie a vzorca indexácie pre účely výpočtu finančných nárokov z dôvodu zmeny cien vstupov a cien materiálov a energií do budúcnosti.

Materiál definuje mechanizmus indexácie, jej náležitosti, zdroje údajov a vzorec na výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) ceny.

Na základe vzorca je možné vypočítať celkovú zmenu na základe nasledovných ukazovateľov a ich zmien:

1. fixná časť, ktorá sa neindexuje, na úrovni 10%,

2. ukazovateľ vývoja harmonizovanej inflácie,

3. ukazovateľ vývoja cien energií,

4. ukazovateľ vývoja cien priemyselných výrobcov v priemyselnej výrobe.

Metodický pokyn je účinný od 20.3.2023.

Dáta ŠÚ SR použité v Metodickom pokyne nájdete tu: 

Posledné dáta v súbore na výpočet navýšenia:

  • Q4 2023.