Inštitút dopravnej politiky je v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka 2.

Inštitút dopravnej politiky sa člení na:

 • odbor harmonizácie verejnej osobnej dopravy,
 • odbor rozvoja dopravnej infraštruktúry.

Zodpovednosti a právomoci:

 1. analyzuje doterajší vývoj významných politík v pôsobnosti rezortu a základných faktorov vplývajúcich na ich rozvoj a vykonáva činnosti analytickej jednotky ministerstva,
 2. identifikuje významné prekážky efektívneho fungovania politík v pôsobnosti ministerstva a iniciuje ich riešenie,
 3. koordinuje a zodpovedá za tvorbu spoločnej rezortnej stratégie a jej aktualizáciu,
 4. zabezpečuje súlad rezortnej stratégie s rozpočtovými možnosťami ministerstva,
 5. koordinuje tvorbu vecných stratégií a jednotlivých vecných strategických dokumentov,
 6. zabezpečuje súlad jednotlivých vecných stratégií s rezortnou a zodpovedá za ich priebežnú komunikáciu,
 7. plní rolu interného oponenta jednotlivých návrhov a požiadaviek vecných sekcií,
 8. priamo koordinuje požiadavky vecných stratégií v súčinnosti s vedením ministerstva a zosúlaďuje ich s dlhodobými finančnými možnosťami,
 9. priamo komunikuje priority s partnerskými organizačnými útvarmi MF SR,
 10. prináša vlastné námety pre rezortnú a jednotlivé vecné stratégie a komunikuje ich s vecnými sekciami,
 11. v spolupráci s odvetvovými (vecnými) a prierezovými útvarmi formuluje zadania pre spracovateľov koncepčných a strategických dokumentov vypracovávaných v pôsobnosti vecných sekcií k problematike stratégie rozvoja jednotlivých odvetví rezortu,
 12. v nadväznosti na schválené rozvojové dokumenty štátu rozpracováva a konkretizuje štátnu politiku v oblasti pôsobnosti ministerstva,
 13. v spolupráci s ostatnými sekciami tvorí program rozvoja dopravy a dopravnej infraštruktúry vo väzbe na finančný rámec EÚ na roky 2014 – 2020 a východiská verejných financií na uvedené roky,
 14. vypracúva komplexné vyjadrenia za ministerstvo k rozvojovým materiálom ostatných rezortov, ktoré sú predkladané na rokovanie vlády a jej poradných orgánov z pohľadu štátnej dopravnej politiky a stratégie rozvoja dopravy,
 15. vypracúva súhrnné materiály ministerstva a stanoviská ministerstva za oblasť dopravnej politiky,


C710 ODBOR HARMONIZÁCIE VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

Zodpovednosti a právomoci:

 1. vykonáva aktivity na rozvoj udržateľnej mobility,
 2. koordinuje a zodpovedá za podporu a harmonizácie verejnej osobnej dopravy vykonávanej na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme,
 3. koordinuje a zodpovedá za tvorbu stratégie v oblasti udržateľnej mobility,
 4. koordinuje rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v súlade s implementáciou opatrení vládneho dokumentu Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike,
 5. zabezpečuje prípravu všeobecne záväzných predpisov v oblasti verejnej osobnej dopravy, sídelnej cyklistickej dopravy, cykloturistiky, pešej dopravy a iných druhov udržateľnej dopravy,
 6. spolupracuje na projektoch a programoch týkajúcich sa rozvoja regionálnej dopravy,
 7. spolupracuje so samosprávami vo veci prípravy plánov udržateľnej mobility,
 8. komunikuje priority v oblasti udržateľnej mobility s ostatnými relevantnými rezortmi, vyššími územnými celkami, mestami a obcami a inými relevantnými partnermi formou pracovných skupín,
 9. vypracúva súhrnné materiály ministerstva a stanoviská ministerstva za oblasť udržateľnej mobility,
 10. prináša vlastné námety pre rezortnú stratégiu v oblasti podpory udržateľných druhov dopravy,
 11. vykonáva aktivity na zabezpečenie a podporu dopravného upokojovania, zvyšovania bezpečnosti, kvality života a kvalitného životného prostredia v mestách a obciach,
 12. komunikuje priority v oblasti znižovania energetickej náročnosti v doprave,
 13. zabezpečuje a koordinuje zvyšovanie povedomia v oblasti podpory udržateľnej mobility a prípravu kampaní.


C720 ODBOR ROZVOJA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zodpovednosti a právomoci:  

 1. zabezpečuje prípravu a prevádzkovanie Dopravného modelu SR v súlade s potrebami dopravnej politiky SR a EÚ,
 2. spolupracuje s útvarmi ministerstva, podriadenými organizáciami a vedecko-výskumnými inštitúciami pri definovaní vstupných a výstupných ukazovateľov dopravného modelovania,
 3. poskytuje výstupy z Dopravného modelu SR pre potreby analýz vývoja dopravných potrieb na základe požiadaviek útvarov ministerstva,
 4. zabezpečuje súlad Dopravného modelu SR s dopravným modelovaním na úrovni Európskej únie,
 5. koordinuje prípravu stanovísk a návrhov týkajúcich sa transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) v súlade s výstupmi dopravného modelovania,
 6. spolupracuje s vecnými útvarmi pri formulovaní stratégie komplexného rozvoja dopravnej infraštruktúry (vrátane strategických cieľov, definície a zdôvodnení priorít a opatrení na ich realizáciu) a pri spracovávaní súhrnných koncepčných a rozvojových materiálov v oblasti dopravnej infraštruktúry,
 7. v nadväznosti na schválené rozvojové dokumenty štátu spolupracuje pri rozpracovávaní a konkretizovaní dopravnej politiky,
 8. vypracúva rezortné rozvojové programy verejných prác ministerstva a formuluje základné proporcie rozvoja dopravnej infraštruktúry,
 9. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri riešení využitia územia pre investičnú výstavbu rezortu so zreteľom na schválené rozvojové zámery ministerstva v oblasti dopravnej infraštruktúry,
 10. koordinuje investičnú politiku rezortu financovanú z verejných prostriedkov,
 11. sumarizuje podklady a vydáva stanoviská za rezort dopravy v procese územného plánovania,
 12. vypracováva stanoviská k zámerom spracovaným podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
 13. sleduje postupnosť realizácie projektov zaradených v rezortnom rozvojovom programe priorít verejných prác podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach,
 14. vykonáva činnosť národného kontaktného miesta pre operačný program ESPON (Európska sieť na pozorovanie územného rozvoja a súdržnosti).“.