Skočiť na obsah

Pôsobnosť inštitútu

Pôsobnosť Inštitútu dopravnej politiky (IDP)

 1. Inštitút dopravnej politiky je v priamej riadiacej pôsobnosti ministra.
 2. Inštitút dopravnej politiky plní najmä úlohy:
  • analytickej jednotky ministerstva,
  • spolupracuje pri dopravnom modelovaní a využívaní jeho výstupov,
  • vypracovávanie analytických podkladov pre potreby vedenia ministerstva, jednotlivých útvarov ministerstva a podriadených organizácií ministerstva,
  • je gestorom témy „Hodnota za peniaze“ za ministerstvo.

Zodpovednosti a právomoci:

 1. analyzuje doterajší vývoj významných politík v pôsobnosti rezortu a základných faktorov vplývajúcich na ich rozvoj a vykonáva činnosti analytickej jednotky ministerstva,
 2. identifikuje významné prekážky efektívneho fungovania politík v pôsobnosti ministerstva a iniciuje ich riešenie,
 3. spolupracuje pri tvorbe spoločnej rezortnej stratégie a jej aktualizácie,
 4. analyzuje požiadavky vecných stratégií v súčinnosti s vedením ministerstva,
 5. priamo komunikuje priority s partnerskými analytickými útvarmi,
 6. v spolupráci s odvetvovými (vecnými) a prierezovými útvarmi poskytuje analytické podklady pre spracovateľov koncepčných a strategických dokumentov vypracovávaných v pôsobnosti vecných sekcií k problematike stratégie rozvoja jednotlivých odvetví rezortu,
 7. v nadväznosti na schválené rozvojové dokumenty štátu spracováva analýzy pre rozpracovanie štátnej politiky v oblasti pôsobnosti ministerstva,
 8. vypracúva potrebné analýzy pre oblasť dopravnej politiky, cestovného ruchu, oblasti bytovej politiky a výstavby,
 9. poskytuje podklady oddeleniu rozvoja dopravnej infraštruktúry v odbore stratégie dopravy pre Dopravný model SR v súlade s potrebami dopravnej politiky SR a EÚ,
 10. spolupracuje s útvarmi ministerstva, podriadenými organizáciami a vedecko-výskumnými inštitúciami pri definovaní vstupných a výstupných ukazovateľov dopravného modelovania,
 11. poskytuje výstupy z Dopravného modelu SR pre potreby analýz vývoja dopravných potrieb na základe požiadaviek útvarov ministerstva,
 12. komunikuje s analytickými jednotkami ministerstiev a orgánov verejnej správy,
 13. koordinuje prípravu Národného programu reforiem a Programu stability SR za ministerstvo,
 14. koordinuje prípravu podkladov a odporúčania pre zlepšovanie podnikateľského prostredia za ministerstvo,
 15. je gestorom témy Hodnota za peniaze za ministerstvo:
  • je oponentom prípadových štúdií, štúdií uskutočniteľnosti a následných procesov (napr. návrh podkladov do verejného obstarávania pre investičné projekty) a spolu s vecne príslušným útvarom ministerstva komunikuje s útvarom hodnoty za peniaze a v prípade potreby aj s inými analytickými jednotkami ministerstiev a orgánov verejnej správy,
  • s vecne príslušným útvarom ministerstva sa podieľa na priorizácii projektov (vrátane investičných) a komunikuje s útvarom hodnoty za peniaze,
 16. spolupracuje s vecnými útvarmi ministerstva pri spracovaní a vyhodnocovaní dát a údajov na základe konkrétnych požiadaviek vecných útvarov.