Skočiť na obsah

Kým nie je neskoro

Diskusný materiál reaguje na aktuálnu spoločenskú objednávku reprezentovanú klimatickou krízou, medzinárodnými záväzkami SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a potrebou zabezpečenia ich synergickej reflexie v  dopravnej politike SR.

Predmetom materiálu sú argumenty pre zaradenie problematiky environmentálnej udržateľnosti dopravy (a stratégie dekarbonizácie dopravy) medzi priority MDV SR. Dáva do súvislosti dopravu ako významného emitenta skleníkových plynov s klimatickou krízou a globálnym úsilím o jej zmiernenie. Akcentuje sektor cestnej dopravy ako najväčšieho emitenta a oxid uhličitý ako rozhodujúci skleníkový plyn.

Poukazuje na aktuálnu nepripravenosťou dopravnej politiky SR dostatočne reagovať na environmentálne výzvy. Absencia ucelenej stratégie prechodu na nízkouhlíkovú dopravu je v kontraste s prijatými ambicióznymi záväzkami SR.

Materiál odporúča posilniť systematický prístup k environmentálnej udržateľnosti dopravy v rámci MDV SR a prináša konkrétne odporúčania pre zlepšenie verejných politík, najmä dopravnej politiky MDV SR. Súčasťou materiálu je zásobník viac ako 100 potenciálnych opatrení, ako vhodné východisko pri formulovaní konkrétneho „policy-mix“ na zníženie emisií CO2 z cestnej dopravy.

Materiál bol podrobený náročnému recenznému konaniu, všetci odborní recenzenti odporúčali materiál schváliť. Analytický komentár bol následne s veľkou podporou schválený aj členmi Odborno-metodickej komisie, ktorú tvoria generálni riaditelia analytických útvarov ministerstiev.

 

Súbory na stiahnutie:

Komentár bol schválený Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaný na základe posudkov odborných recenzentov: