Skočiť na obsah

Každá organizácia usadená v členskom štáte zriadi systém povinného ohlasovania s cieľom uľahčiť zhromažďovanie údajov o udalostiach a určí jednu alebo niekoľko osôb, aby sa nezávisle zaoberali zhromažďovaním, hodnotením, spracúvaním, analýzou a uchovávaním údajov o udalostiach, ktoré môžu predstavovať značné riziko pre bezpečnosť letectva.

Každá organizácia usadená v členskom štáte zriadi systém dobrovoľného ohlasovania s cieľom uľahčiť zhromažďovanie údajov o udalostiach, ktoré nemusí zachytiť systém povinného ohlasovania alebo iných informácií súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré ohlasovateľ považuje za skutočné alebo potenciálne nebezpečenstvo pre bezpečnosť letectva.

Každá nižšie uvedená osoba podáva hlásenie o udalostiach prostredníctvom systému zriadeného organizáciou, ktorá zamestnáva, najíma alebo využíva služby ohlasovateľa, alebo ak to nie je možné, prostredníctvom systému zriadeného členským štátom, v ktorom je ich organizácia usadená, alebo štátom, ktorý vydal, potvrdil alebo zmenil preukaz spôsobilosti pilota, alebo prostredníctvom systému zriadeného agentúrou:

     a) veliaci pilot alebo v prípade, že veliaci pilot nemôže udalosť ohlásiť, ktorýkoľvek ďalší člen posádky v hierarchii velenia lietadla registrovaného v členskom štáte alebo lietadla registrovaného mimo Únie, ale používaného prevádzkovateľom, pre ktorého zabezpečuje dohľad nad leteckou prevádzkou členský štát alebo ktorý je usadený  v Únii;

     b) osoba zapojená do navrhovania, výroby, pravidelného monitorovania letovej spôsobilosti, údržby alebo úpravy lietadla alebo akéhokoľvek jeho vybavenia alebo časti pod dohľadom členského štátu alebo agentúry;

     c) osoba, ktorá podpisuje osvedčenie o overení letovej spôsobilosti alebo uvoľnenie lietadla alebo akéhokoľvek jeho vybavenia alebo časti do prevádzky pod dohľadom členského štátu alebo agentúry;

     d) osoba, ktorá vykonáva funkciu, pre ktorú je potrebné mať od členského štátu oprávnenie ako zamestnanca poskytovateľa letových prevádzkových služieb povereného povinnosťami súvisiacimi s leteckými navigačnými službami alebo ako pracovníka letovej informačnej služby;

     e) osoba, ktorá plní funkciu spojenú s riadením bezpečnosti letiska, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008;

     f) osoba, ktorá vykonáva funkciu spojenú s inštalovaním, úpravou, údržbou, opravou, generálnou revíziou, letovou kontrolou alebo kontrolou leteckých navigačných zariadení, nad ktorými zabezpečuje dohľad členský štát;

     g) osoba, ktorá vykonáva funkciu spojenú s pozemnou obsluhou lietadiel vrátane tankovania, vypracúvania nákladných listov, nakladania, odstraňovania námrazy a ťahania na letisku, ktoré spadá pod nariadenie (ES) č. 1008/2008.

Osoby ohlasujú udalosti do 72 hodín od nadobudnutia vedomosti o udalosti, pokiaľ im v tom nezabránia výnimočné okolnosti.

Každá organizácia usadená v členskom štáte bezodkladne po ohlásení udalosti osobami, avšak najneskôr do 72 hodín od nadobudnutia vedomosti o udalosti, ohlási údaje o udalostiach Leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru MDV SR.

Každá organizácia usadená v členskom štáte, ktorú osvedčila alebo schválila agentúra bezodkladne po ohlásení udalosti osobami, avšak najneskôr do 72 hodín od nadobudnutia vedomosti o udalosti, ohlási údaje o udalostiach  Leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru MDV SR a aj agentúre.

         

Ak dôjde alebo je odôvodnená obava že došlo k leteckej nehode na území Slovenskej republiky, tak bez zbytočného odkladu, podáva hlásenie prevádzkovateľ lietadla, prevádzkovateľ letiska, pracovník zodpovedný za letovú prevádzku, riadenie alebo vykonanie letu, prípadne iná osoba, ktorá má o nehode informáciu, na oblastné stredisko riadenia alebo oblastnú službu riadenia (ACC), prípadne na ktorékoľvek stanovište letových prevádzkových služieb, ktoré postúpi hlásenie na ACC;

ACC postúpi hlásenie záchrannému koordinačnému stredisku (RCC), ktoré aktivizuje služby pátrania a záchrany;

RCC postúpi hlásenie Leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru, príslušným orgánom PZ SR a prevádzkovateľovi lietadla, ak je možné zistiť jeho kontaktné údaje, ak hlásenie neprišlo od niektorého z uvedených subjektov. V prípade nehody lietadla zahraničného prevádzkovateľa lietadla záchranné koordinačné stredisko podá hlásenie aj Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.

 

O vzniku každej udalosti je prevádzkovateľ lietadla, prevádzkovateľ letiska, prevádzkovateľ schválenej plochy alebo stanovišťa letových prevádzkových služieb alebo pracovník zodpovedný za letovú prevádzku, riadenie alebo vykonanie letu alebo iný dotknutý subjekt civilného letectva povinný podať hlásenie o leteckej nehode alebo vážnom incidente bez zbytočného zdržania priamo na Letecký a námorný vyšetrovací útvar. 

Ak je hlásenie podané telefonicky musí ho podávajúca osoba následne zaslať aj v písomnej forme.

V prípade, keď by zhromažďovanie všetkých údajov uvedených vo formulári spôsobilo zdržanie, podá sa aj neúplné hlásenie alebo voľnou formou a ďalšie údaje sa doplnia po ich zistení.

Letecká nehoda  ( Accident )

     Udalosť spojená s prevádzkou lietadla, ku ktorej v prípade lietadla s posádkou príde v okamihu, keď akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, alebo v prípade lietadla bez posádky od okamihu, keď je lietadlo pripravené na pohyb na účely realizácie letu, do okamihu, keď sa lietadlo zastaví na konci letu a vypne sa primárny pohonný systém, pričom počas tejto doby

a)   došlo k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby následkom

-  prítomnosti v lietadle alebo

-  priameho kontaktu s akoukoľvek časťou lietadla vrátane častí, ktoré sa oddelili z lietadla alebo

-  priameho vystavenia prúdu z trysiek,

s výnimkou prípadov, keď zranenie nastalo z prirodzených príčin, keď si zranenie osoba spôsobí sama alebo je spôsobené inými osobami, alebo keď sú zranení neoprávnení cestujúci skrývajúci sa mimo oblastí, ktoré sú bežné prístupné cestujúcim a posádke, alebo

b)  lietadlo utrpelo škody alebo konštrukčnú poruchu, ktorá má negatívny vplyv na konštrukčnú pevnosť, na výkon alebo letové vlastnosti lietadla              a ktorá by si v bežnom prípade vyžadovala rozsiahlu opravu alebo výmenu dotknutého komponentu, s výnimkou prípadu poškodenia alebo poruchy motora, ak sa poškodenie obmedzuje len na jeden motor (vrátane jeho krytov alebo príslušenstva), vrtule, koncové časti krídiel, antény, sondy, lopatky, pneumatiky, brzdy, kolesá, aerodynamické kryty, rozvodové dosky, dvere podvozku, predné sklá, vonkajší plášť lietadla (napr. malé preliačiny alebo prerazené diery) alebo malé poškodenia listov hlavného rotora, listov chvostového rotora, podvozku a poškodenia následkom krupobitia alebo nárazu vtákov (vrátane dier v anténovom kryte) alebo

c)   lietadlo je nezvestné alebo je na úplne nedosiahnuteľné.

     Vážny incident  ( Serious incident )

Incident zahŕňajúci okolnosti naznačujúce, že existovala veľká pravdepodobnosť nehody spojenej s prevádzkou lietadla použitého s úmyslom letieť, ku ktorej v prípade lietadla s posádkou príde od okamihu, keď akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, alebo v prípade lietadla bez posádky od okamihu, keď je lietadlo pripravené na pohyb na účely realizácie letu, do okamihu, keď sa lietadlo zastaví na konci letu a vypne sa primárny pohonný systém.

Poznámka 1:   Rozdiel medzi nehodou a vážnym incidentom je len v dôsledku.

     Incident  ( Incident )

Iná udalosť než nehoda, ktorá je spojená s prevádzkou lietadla a ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť bezpečnosť prevádzky.