Skočiť na obsah

Informácia o používaní zápisu - Dodávané na predaj

Pri preprave nebezpečných vecí dodávaných na predaj príjemcom, ktorí vopred nie sú známi na začiatku prepravy, môže byť v prepravnom doklade vyhotovenom podľa 5.4.1 ADR v kolónke pre príjemcu uvedený nasledovný text: "Dodávané na predaj". Vyššie uvedené je možné aplikovať iba na území Slovenskej republiky. V prípade, že je vykonávaná preprava nebezpečných vecí cezhranične, musí byť použitie takéhoto zápisu namiesto mena a adresy príjemcu odsúhlasené aj príslušným orgánom krajiny, do ktorej je preprava realizovaná. Zároveň však platia ustanovenia 5.4.1.4 ADR.