Skočiť na obsah

Preprava nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách v SR

Preprava nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách je v Slovenskej republike vo vnútroštátnej aj medzinárodnej preprave vykonávaná podľa Európskej dohody o medzinárodnej prerave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN). Dohoda ADN sa aktualizuje každé dva roky, a to prijatím zmien odsúhlasených výborom znalcov ADN a nahrádza tak predošlú verziu. Oficiálne znenie ADN je v ruskom, francúzskom a anglickom jazyku.

Ako pomôcka pre jeho užívateľov je spracovaný slovenský preklad, ktorý je prístupný na webovej stránke Ministerstva dopravy SR. Jednotlivé znenia Dohody ADN v cudzích jazykoch sú prístupné na web stránke EHK OSN.