Skočiť na obsah

Oznámenie o školení a skúškach bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru vo vnútrozemskej vodnej doprave

V zmysle ustanovení § 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení 1.8.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), každá organizácia, ktorej činnosti zahŕňajú prepravu, alebo s touto prepravou súvisiace balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou, musí menovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov, na prepravu nebezpečného tovaru, ktorí sú zodpovední za pomoc pri predchádzaní rizík spojených s týmito činnosťami, pokiaľ ide o osoby, majetok a životné prostredie.

Podľa § 5a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu žiadateľovi o vydanie osvedčenia, ktorý absolvoval školenie a následne úspešne vykonal skúšku podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktorou je Slovenská republika viazaná.

Podľa § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo dopravy a výstavby SR poverilo vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu:

1. spoločnosť DGSA Academy, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO 47 367 768 na základe rozhodnutia č. 12059/2014/C420-SCLVD/26696 zo dňa 25.04.2014,

2. spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o., Panónska cesta 47, 851 01 Bratislava, IČO 36 358 771 na základe rozhodnutia č. 12059/2014/C420-SCLVD/49899 zo dňa 11.08.2014.