Skočiť na obsah

Oznámenie o školení a skúškach odborníkov na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar

V zmysle ustanovení § 5b ods. 1 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení 7.1.3.15 a 7.2.3.15 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) sa na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, musí nachádzať odborník.

Podľa § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad vydá osvedčenie o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý absolvoval školenie a následne úspešne vykonal skúšku podľa ustanovení 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN), ktorou je Slovenská republika viazaná.

Podľa § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo dopravy a výstavby SR poverilo vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach (odborníkov):

1. spoločnosť DGSA Academy, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO 47 367 768 na základe rozhodnutia č. 12059/2014/C420-SCLVD/26696 zo dňa 25.04.2014,

2. spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o., Panónska cesta 47, 851 01 Bratislava, IČO 36 358 771 na základe rozhodnutia č. 12059/2014/C420-SCLVD/49899 zo dňa 11.08.2014.