Skočiť na obsah

Písomné pokyny podľa oddielu 5.4.3 RID

Dopravca v zmysle RID poskytne rušňovodičovi písomné pokyny predpísané v oddiele 5.4.3.

Dopravca je taktiež povinný informovať rušňovodiča o naloženom nebezpečnom tovare a jeho pozícii vo vlaku predtým ako vlak začne svoju cestu.

Ako pomoc v prípade núdzovej situácie, ktorá môže nastať počas cesty, musia byť na stanovišti rušňovodiča písomné pokyny vo forme stanovenej v odseku 5.4.3.4; tieto pokyny musia byť ľahko prístupné.

Pred začiatkom cesty musí tieto pokyny dopravca odovzdať rušňovodičovi(om) v jazyku(och), v ktorom(ých môže(u) čítať a ktorému(ým) porozumie. Dopravca zabezpečí, aby rušňovodič pochopil pokyny a aby ich náležite plnil.

Pred začiatkom svojej cesty rušňovodič konzultuje písomné pokyny pre podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti berúc do úvahy informácie o naloženom nebezpečnom tovare, ktoré mu poskytol dopravca.

Písomné pokyny by mali zodpovedať, pokiaľ ide o ich obsah, nasledujúcemu štvorstranovému vzoru.

Aktuálne platné písomné pokyny RID vo formáte .pdf sú na stiahnutie tu.