Skočiť na obsah

1.5.1.1 RID: Dočasné odchýlky (Mnohostranné osobitné dohody)

Podľa RID 1.5.1.1 sa príslušné orgány členských štátov môžu priamo medzi sebou dohodnúť na povolení určitých prepravných podmienok na svojom území formou dočasnej odchýlky od požiadaviek RID.

Príslušný orgán musí oznámiť text odchýlky sekretariátu OTIF. Sekretariát OTIF zverejňuje text dočasnej odchylky a zoznam členských štátov, ktoré ju podpísali (http://otif.org/en/?page_id=176 priečinok 1.5.1.1: Temporary derogations (multilateral special agreements)). 

 

Mnohostranná osobitná dohoda RID č. 4/2021

Slovenská republika pristúpila dňa 06. 10.2021 k Mnohostrannej osobitnej dohode RID 4/2021 
podľa oddielu 1.5.1 RID o preprave BUTADIÉNOV A ZMESI UHĽOVODÍKOV, STABILIZOVANÉ triedy 2 

s nasledujúcim obsahom:

 

(1) Odchýlne od 2.2.2.3 a tabuľky A kapitoly 3.2 je povolené prepravovať zmesi butadiénov a uhľovodíkov s koncentráciou butadiénov vyššou ako 20 %, ale nie vyššou ako 40 %, stabilizované, s tlakom pár pri 70 °C nepresahujúcou 1,1 MPa (11 bar) a hustotou pri 50 °C nie nižšou ako 0,525 kg/l  pod označením UN 1010 BUTADIENY A ZMES UHĽOVODÍKOV, STABILIZOVANÉ.
(2) Odosielateľ zapíše do prepravného dokladu:

Preprava dohodnutá podľa bodu 1.5.1 RID (RID 4/2021)“.
(3) Táto dohoda platí do 30. júna 2025 pre prepravu na územiach zmluvných štátov RID, ktoré sú signatármi tejto dohody. Ak ju pred týmto dátumom odvolá jeden zo signatárov, zostane platná do vyššie uvedeného dátumu len pre prepravu na územiach zmluvných štátov RID, ktoré sú signatármi tejto dohody, ktoré ju neodvolali.

 

Mnohostranná osobitná dohoda RID č. 8/2021

Slovenská republika dňa  01. 12. 2021 pristúpila k Mnohostrannej osobitnej dohode RID 8/2021
podľa bodu 1.5.1 RID o látkach nebezpečných pre životné prostredie podľa UN 3082 a o požiadavkách na skúšanie funkčnosti obalu 

s nasledujúcim obsahom:

 

(1) Táto dohoda sa vzťahuje len na lepidlá, farby a materiály súvisiace s farbami, tlačiarenské farby a materiály súvisiace s tlačiarenskými farbami a roztoky živíc priradených k UN 3082 Látka nebezpečna pre životné prostredie, kvapalná, I.N., obalová skupina III, v súlade s 2.2.9.1.10.6  ako dôsledok 2.2.9.1.10.5 [Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1182 z 19. mája 2020 doplnené, ktorým sa na účely jeho prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (15 ATP k CLP), účinné od 1. marca 2022] obsahujúcich 0,025 % alebo viac nasledujúcich látok, samostatne alebo v kombinácii:

- 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (DCOIT);

- octilinón (2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón) (OIT); a

- pyrithion zinočnatý (ZnPT).

(2) Bez ohľadu na požiadavky RID, látky uvedené v (1) môžu byť prepravované v oceľových, hliníkových, iných kovových alebo plastových obaloch, ktoré nespĺňajú požiadavky bodu 4.1.1.3, ak sú prepravované v množstvách 30 litrov alebo menej na jeden obal podľa nasledujúceho:

(a) v paletizovaných nákladoch, paletových debnách alebo v jednotke nákladového zariadenia, napríklad jednotlivé obaly sú umiestnené alebo uložené a zabezpečené popruhmi, zmršťovacou alebo napínacou fóliou či iným vhodným prostriedkom na palete, alebo

(b) ako vnútorné obaly kombinovaných obalov s maximálnou čistou hmotnosťou 40 kg.

(3) Všetky ostatné príslušné ustanovenia RID ostávajú nedotknuté.

(4) Táto dohoda platí do 30. júna 2023 pre prepravu na územiach tých zmluvných štátov RID, ktoré podpísali túto dohodu. Ak ju predtým niektorý zo signatárov odvolá, zostane platná do vyššie uvedeného dátumu len pre prepravu na územiach tých zmluvných štátov RID, ktoré podpísali túto dohodu a ktoré ju neodvolali.

 

Mnohostranná osobitná dohoda RID č. 1/2022

Slovenská republika dňa  6.  júla 2022 pristúpila k Mnohostrannej osobitnej dohode RID 1/2022 podľa bodu 1.5.1 RID o preprave zvyškov farby (odpadu)

 

(1) Odchýlne od oddielu 3.2.1 RID (tabuľka A, Zoznam nebezpečného tovaru), kapitoly 3.3, kapitoly 4.1, oddielu 5.4.1 a kapitoly 7.3, odpad pozostávajúci zo zvyškov obalov, pevných, stuhnutých a tekutých zvyškov farieb môže byť prepravovaný podľa podmienok UN č. 1263, obalovej skupiny II alebo UN č. 3082, podľa potreby. Okrem ustanovení pre UN č. 1263, obalovú skupinu II a UN č. 3082 sa odpad môže baliť a prepravovať aj takto:

(a) Odpad môže byť zabalený v súlade s obalovou inštrukciou P 002 z 4.1.4.1 alebo obalovou inštrukciou IBC 06 zo 4.1.4.2. Spoločné balenie odpadu klasifikovaného ako
UN č. 1263 a farieb na báze odpadovej vody klasifikovaných ako UN č. 3082je povolené;

(b) Odpad môže byť zabalený do pružných typov IBC 13H3, 13H4 a 13H5 v obaloch s úplnými stenami;

(c) Skúšanie obalov a IBC uvedených pod (a) a (b) sa môže vykonávať v súlade s požiadavkami kapitol 6.1 alebo 6.5, podľa potreby, vo vzťahu k tuhým látkam, na výkonnostnej úrovni obalovej skupiny II. Skúšky sa vykonajú na obaloch a nádobách IBC naplnených reprezentatívnou vzorkou odpadu pripravených na prepravu;

(d) Preprava voľne loženého tovaru vo vozňoch s plachtou, vozňoch s otvárateľnou strechou, uzavretých kontajneroch alebo veľkých kontajneroch s plachtou, všetky s úplnými stenami, je povolená. Odpad klasifikovaný ako UN č. 1263 sa môže spoločne nakladať s farbami na báze odpadovej vody klasifikovanými ako UN č. 3082 v tom istom vozni alebo kontajneri. V prípade takejto spoločnej nakládky sa celý náklad priradí k UN č. 1263. Konštrukcia vozňov alebo kontajnerov musí byť nepriepustná alebo utesnená, napríklad pomocou vhodného a dostatočne pevného vnútorného obloženia;

(e) Okrem toho odpady pozostávajúce zo zvyškov obalov, pevných, stuhnutých a kvapalných zvyškov farieb na vodnej báze zaradených pod UN č. 3082 Látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalná, i.n, obalová skupina III, v súlade s 2.2.9.1.10.6 v dôsledku 2.2.9.1.10.5 obsahujúce 0,025 % alebo viac nasledujúcich látok, samostatne alebo v kombinácii:

– 4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón (DCOIT);

– octilinón (OIT); a

– pyritión zinočnatý (ZnPT);

možno prepravovať aj takto:

i) Odpad môže byť zabalený vo vhodných nádobách a debnách z drôteného pletiva za predpokladu, že sa prijmú vhodné opatrenia na zabránenie úniku látok z obalu;

ii) Je povolená preprava vo voľne naloženom stave v otvorených kontajneroch/otvorených vozňoch.

(2) Ak sa odpad prepravuje podľa podmienok tejto Mnohostrannej osobitnej dohody, tovar sa deklaruje v súlade s 5.4.1.1.3 v prepravnom doklade s príslušným UN číslom (číslami) takto:

"UN 1263 ODPADOVÁ FARBA, 3, II", alebo

"UN 1263 ODPADOVÁ FARBA, 3, OS II", alebo

"UN 3082 ODPAD LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I.N. (FARBA), 9, III", alebo

"UN 3082 ODPAD LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I.N. (FARBA),  9, OS III".

(3) Odosielateľ uvedie v prepravnom doklade tento záznam:

“PREPRAVA V SÚLADE S MNOHOSTRANNOU OSOBITNOU DOHODOU RID 1/2022”.

(4) Musia byť splnené všetky ostatné príslušné požiadavky RID.

(5) Táto Mnohostranná osobitná dohoda platí do 31. júla 2025 pre prepravu na územiach zmluvných štátov RID, ktoré sú signatármi tejto Mnohostrannej osobitnej dohody. Ak ju predtým niektorý zo signatárov odvolá, zostane platná až do vyššie uvedeného dátumu len pre prepravu na územiach tých zmluvných štátov RID, ktoré podpísali túto Mnohostrannú osobitnú dohodu a ktoré ju neodvolali.