Skočiť na obsah

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)

- Dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

 

Medzinárodná železničná preprava nebezpečného tovaru je upravená v Dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).

Dohovor COTIF vrátane jeho dodatkov je spísaný v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku.

Znenie predpisu RID sa mení každé dva roky na základe zmeny schválenej Výborom Expertov RID.

Originálne oficiálne znenie RID je vo francúzskom jazyku s prekladmi do  jazykov COTIF  - anglického a nemeckého. V súčasnosti sa predpis RID prekladá aj do ruského jazyka.

Ako pomôcka pre jeho užívateľov je spracovaný slovenský preklad, ktorý je prístupný webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

V prípade pochybností je rozhodujúce originálne oficiálne francúzske znenie predpisu RID, ktoré je prístupné na webovej stránke OTIF:

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)(.pdf; 1MB)

http://otif.org/fr/?page_id=1105 

 

 

 

Znenia predpisu RID: 

RID 2023 - konsolidované znenie (.pdf; 1MB)

Zmeny RID 2023 (.pdf; 1MB)

 

RID 2021 (.pdf; 1MB)

RID 2021 - konsolidovaná verzia (.pdf;  46MB)

 

RID 2019 (.pdf; 1MB)

RID 2019 - konsolidovaná verzia (.pdf; 12MB)

 

RID 2017 - zmeny (.zip,3,1MB)

RID 2017 - konsolidovaná verzia SK (.pdf,10MB) - „Na vytvorenie slovenského znenia predpisu RID 2017 (Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru), boli poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií.“

 

RID 2017 – tlačové opravy

 

RID 2015  (.pdf,15,5MB)

Na preklad RID 2015 boli poskytnuté finančné prostriedky z Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií.

RID 2015 - zmeny (.pdf,1,7MB)

RID 2015 - zoznam tlačových opráv slovenskej verzie (.pdf, 61kB)

 

RID 2013  (.pdf,14,6MB)

Na preklad RID 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky z Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií.

 

Zoznam opráv v RID 2013

 

RID 2011- zmeny platne k 1.1.2011 v anglickom jazyku 

RID 2011  (.pdf,6,5MB)

 

RID 2009  (.pdf,6,3MB)

RID 2009 zmeny - platné k 31.1.2010  (.pdf,146 KB)

 

RID 2007  (.zip,7,1MB)

 

RID 2005  (.pdf,7,4MB)

RID 2003  (.pdf,6,3MB)