Skočiť na obsah

Oznámenie o školení a skúškach bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave

Slovenská republika dňa 1. februára 2021 pristúpila ku Multilaterálnej osobitnej dohode  1/2021 s nasledujúcim obsahom:

Mnohostranná osobitná dohoda RID 1/2021 v zmysle ustanovení oddielu 1.5.1 RID vo vzťahu ku predĺženiu platnosti osvedčení bezpečnostných  poradcov v súlade s 1.8.3.7 RID

  1. Na základe odchýlky od ustanovení 1.8.3.16.1 RID všetky osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave, ktorých platnosť končí medzi 1. marcom 2020 a 1. septembrom 2021 zostávajú v platnosti do 30. septembra 2021. Platnosť týchto osvedčení
    sa predĺži odo dňa ich pôvodného dátumu skončenia platnosti o päť rokovak ich držitelia zložili skúšku v súlade s bodom 1.8.3.16.2. RID pred  1. októbrom 2021.
  2. Táto dohoda platí do 1. októbra 2021 na prepravu na území zmluvných štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody. Ak jeden zo zmluvných štátov  zruší uvedenú dohodu pred vyššie uvedeným dňom, dohoda zostáva v platnosti do uvedeného dátumu len pre prepravu na území tých členským štátov RID, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto dohody a ktoré ju nezrušili.

V zmysle ustanovení § 23 a § 44 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), každý podnik, ktorého činnosti zahŕňajú odosielanie alebo prepravu nebezpečného tovaru po železnici alebo s touto prepravou spojené činností (balenie, prekladanie, plnenie alebo vykladanie), musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorého úlohou je pomáhať zabraňovať rizikám vyplývajúcim z týchto činností pre osoby, majetok a životné prostredie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), ako príslušný úrad pre RID v SR, poverilo na základe ustanovení 1.8.3 RID a ustanovení § 36 zákona č. 514/2009  Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov:

  1. vykonávaním školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru
    v železničnej doprave:
  • spoločnosť CMS TREND, spol. s.r.o., so sídlom  Staviteľská 7, 831 01 Bratislava,  http://www.cmstrend.sk/, na základe rozhodnutí č. 7626/2018/SŽDD/3369 zo dňa  18.01.2018, platného do 31.01.2021 a č.  6789/2021/SŽDD/6331 zo dňa 20. 01. 2021, platného do dňa 31. 01. 2026;
  • spoločnosť DGSA Consulting, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina, https://www.dgsa-consulting.sk/, na základe rozhodnutia č. 09819/2019/SŽDD/36785 zo dňa 17.05.2019, platného do 31. 05. 2023.

         2. vykonávaním skúšok a vydávaním dokladov o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave Dopravný úrad, a to na základe Poverenia č. 06145/2020/SŽDD/09987-M zo dňa 31.01.2020, platného do 31. decembra 2024.

Sekcia železničnej dopravy a dráh MDV, ako príslušný úrad pre RID v Slovenskej republike,  môže vyššie uvedené činnosti vykonávať sama, ako aj kontrolovať ich vykonávanie poverenými organizáciami.