Skočiť na obsah

Oznámenie o školení a skúškach bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave

V zmysle ustanovení § 23 a § 44 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a ustanovení oddielu 1.8.3 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), každý podnik, ktorého činnosti zahŕňajú odosielanie alebo prepravu nebezpečného tovaru po železnici alebo s touto prepravou spojené činností (balenie, prekladanie, plnenie alebo vykladanie), musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov pre prepravu nebezpečného tovaru, ktorého úlohou je pomáhať zabraňovať rizikám vyplývajúcim z týchto činností pre osoby, majetok a životné prostredie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), ako príslušný úrad pre RID v SR, poverilo na základe ustanovení 1.8.3 RID a ustanovení § 36 zákona č. 514/2009  Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov:

  1. vykonávaním školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru
    v železničnej doprave:
  • spoločnosť CMS TREND, spol. s.r.o., so sídlom  Staviteľská 7, 831 01 Bratislava,  http://www.cmstrend.sk/, na základe rozhodnutí č. 7626/2018/SŽDD/3369 zo dňa  18.01.2018, platného do 31.01.2021 a č.  6789/2021/SŽDD/6331 zo dňa 20. 01. 2021, platného do dňa 31. 01. 2026;
  • spoločnosť DGSA Consulting, s.r.o., so sídlom Dolné Rudiny 3/2956, 010 01 Žilina, https://www.dgsa-consulting.sk/, na základe rozhodnutia č. 15720/2023/SŽDD/36831 zo dňa 09.05.2023, platného do 31. 05. 2028.

         2. vykonávaním skúšok a vydávaním dokladov o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave Dopravný úrad, a to na základe Poverenia č. 06145/2020/SŽDD/09987-M zo dňa 31.01.2020, platného do 31. decembra 2024.

Sekcia železničnej dopravy a dráh MDV, ako príslušný úrad pre RID v Slovenskej republike,  môže vyššie uvedené činnosti vykonávať sama, ako aj kontrolovať ich vykonávanie poverenými organizáciami.