Skočiť na obsah

Upozornenie na ukončenie prechodného obdobia pre vybrané povinnosti hlavných účastníkov prepravy nebezpečného tovaru podľa RID

 

Dňom 1. 1. 2023 skočila možnosť  uplatňovať prechodné ustanovenie 1.6.1.44 RID 2021, podľa ktorého:

"Strany, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných tovarov iba ako odosielatelia a nemali vymenovaného bezpečnostného poradcu na základe ustanovení platných do 31. decembra 2018, musia odchylne od ustanovení bodu 1.8.3.1 aplikovateľného od 1. januára 2019, vymenovať bezpečnostného poradcu najneskôr do 31. decembra 2022."

Podľa ustanovenia 1.2.1 RID sa za Odosielateľa považuje:

"Odosielateľ  (Consignor)" je organizácia, ktorá odosiela nebezpečný tovar buď v svojom mene alebo za tretiu stranu. Ak sa preprava vykonáva na základe prepravnej zmluvy, odosielateľom je odosielateľ uvedený v tejto zmluve.

Podľa Jednotných právnych predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM - Dodatok B k Dohovoru)  Článok 8  - Zodpovednosť za údaje v nákladnom liste § 1 platí, že:

Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi tým, že

a) údaje odosielateľa v nákladnom liste sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, alebo nie sú uvedené na určenom mieste, alebo

b) odosielateľ neuviedol údaje predpísané v RID.