Skočiť na obsah

Železničná preprava nebezpečného tovaru

Železničná preprava nebezpečného tovaru v Slovenskej republike je vykonávaná podľa Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý tvorí  Dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF). Predpis RID sa vzťahuje ako na vnútroštátnu, tak aj na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru vykonávanú medzi členskými štátmi EÚ alebo medzi zmluvnými štátmi Dohovoru COTIF.

Znenie predpisu RID sa mení každé dva roky po prijatí zmien Výborom Expertov RID a tak nahrádza jeho predchádzajúce znenie.

Ako pomôcka pre užívateľov RID je spracovaný slovenský preklad, ktorý je prístupný buď na tejto webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR alebo na webových stránkach nákladných železničných dopravcov, napr. Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. 

Za oficiálne znenie RID sa považuje francúzske znenie predpisu, na stránke www.otig.org sú zverejnené aj oficiálne preklady do nemeckého, anglického a ruského jazyka. 

V prípade pochybností rozhoduje originálne francúzske znenie RID:

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

Preprava nebezpečného tovaru do/z zmluvných strán Dohody SMGS cez pohraničné priechodové stanice Čierna nad Tisou a Maťovce ŠRT sa uskutočňuje v zmysle Prílohy 2 k SMGS.

V tomto prípade je prepravným dokladom  nákladný list SMGS, resp. nákladný list CIM/SMGS. Pri vyplňovaní nákladných listov (NL) okrem Prílohy 2 k SMGS musia byť dodržané ustanovenia Prílohy 1 k Dohode SMGS (bod 8). Pri použití NL CIM/SMGS musia byť dodržané ustanovenia Prílohy 6 k Dohode SMGS  (a jej Príloha 2) /GLV CIM/SMGS (Príloha 2). Smerovacia cesta pri preprave zásielok nákladným listom CIM/SMGS musí byť odsúhlasená v zmysle bodu 14.3 Prílohy 6 k Dohode SMGS /GLV CIM/SMGS.

Cez pohraničnú priechodovú stanicu Čierna nad Tisou  môžu byť realizované aj prepravy po normálnom rozchode na prepravný doklad CIM/CUV, v tom prípade je však preprava vykonávaná podľa RID a nie podľa Prílohy 2 k SMGS.