Skočiť na obsah

Verejná osobná doprava v Programovom vyhlásení vlády SR

Podpora verejnej osobne dopravy zo strany štátu vychádza z aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR na roky 2021-2024 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677 ), podľa ktorého:

Vláda SR podporí verejnú osobnú dopravu ako ekologickejšiu a bezpečnejšiu alternatívu k individuálnej automobilovej doprave. Jedným zo základných predpokladov na podporu verejnej osobnej dopravy je vytvorenie podmienok na rozširovanie integrovaných dopravných systémov, zlepšovanie podmienok hromadnej dopravy v mestách a pokračovanie v budovaní záchytných parkovísk na najvyťaženejších dopravných uzloch. Zároveň bude vytvárať možnosti previazania verejnej dopravy so sieťou záchytných parkovísk, inteligentných riešení typu smart city.

V rámci zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy vláda zjednoduší a sprehľadní podmienky využívania bezplatnej dopravy pre vybrané kategórie cestujúcich. Vláda presadí zavedenie bezplatnej dopravy vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov.

V rámci prehlbovania harmonizácie verejnej osobnej dopravy Vláda SR pripraví návrh zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných prepravných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou a stanoví pravidlá a štandardy tejto dopravy, zohľadňujúc spoločenskú pridanú hodnotu a finančnú udržateľnosť. Cieľom je umožniť cestovať na jeden prepravný doklad všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme. Bude pokračovať v aktivitách na zabezpečenie koordinácie osobnej vlakovej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy. S týmto cieľom Vláda SR zabezpečí spravovanie a implementáciu Národného plánu dopravnej obsluhy, ktorý určí želaný rozsah verejnej osobnej dopravy na jednotlivých trasách objednávaný na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme. Vláda SR v snahe o zefektívnenie výdavkov na verejnú dopravu zváži možnosť primerane zjednotiť objednávanie dopravných služieb vo verejnom záujme v železničnej a prímestskej autobusovej doprave do jediného subjektu, ktorého organizačná štruktúra umožní efektívnu spoluprácu a spolurozhodovanie medzi štátom a regiónmi.