Skočiť na obsah

INFORMÁCIA O NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia vodnej dopravy a civilného letectva, odbor vnútrozemskej plavby (ďalej len „MD SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/koncepcia-rozvoja-vodnej-dopravy-v-slovenskej-republike-do-roku-2030-s je zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“.

Stanoviská verejnosti k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia vodnej dopravy a civilného letectva, Nám. slobody 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava.

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Ministerstve dopravy SR, sekcii vodnej dopravy a civilného letectva, odbore vnútrozemskej plavby, pričom sa musí vopred ona tom dohodnúť

na tel. čísle 02/594 94 782 (Ing. Augustin).