Skočiť na obsah

Dunajské prístavy

V tejto časti „Danube Logistic Information“ môžete nájsť informácie o dunajských prístavoch. Nájdete tu stručnú charakteristiku verejných prístavov na Slovensku, presnejšie prístavu Bratislava, Komárno a Štúrovo. Neprehliadnite ani možnosť získania informácií o viac ako 60 dunajských prístavoch. V časti dunajské prístavy sa môžete dočítať aj o spoločnostiach Verejné prístavy, a. s. a Slovenská plavba a prístavy, a. s..

Prístav Bratislava

je strategicky najvýznamnejším verejným prístavom na Slovensku na medzinárodnom vodnom toku Dunaj.

V súčasnosti plní funkcie univerzálneho, nákladného aj osobného prístavu. Jeho potenciál zvyšuje výhodná geografická poloha na križovatke Rýnsko – Dunajského a Balticko – Jadranského koridoru Transeurópskej dopravnej siete TEN-T, ako aj dobrá dostupnosť ďalších európskych hlavných miest a dôležitých prístavov – Viedne a Budapešti.

Prístav Bratislava je územný komplex vodných plôch, hydrotechnických zariadení, prístavných bazénov, nadväzných pozemných stavieb a skladovacích plôch, obsluhovaný a územne pripojený dopravno-technickou infraštruktúrou na dopravnú sieť (cestnú a železničnú).

Nákladný prístav Bratislava je situovaný na ľavom brehu vodnej cesty Dunaj, medzi r. km 1 867,290 až 1862,000 a je tvorený štyrmi prístavnými bazénmi. Nákladný prístav je využívaný na prekládku tovarov medzi prostriedkami železničnej, cestnej a vodnej dopravy priamo alebo s medzi skladovaním. Má výhodné priame cestné a železničné prepojenie na hospodárske a priemyselné zázemie našej ekonomiky

Nákladný prístav Bratislava

 

Prístav Komárno

je druhý najdôležitejší prístav na Slovensku. Od prístavu v Bratislave je vzdialený 100 km po prúde. Je považovaný za východiskový bod „Vážskej vodnej cesty“. Územie verejného prístavu Komárno je vymedzené na ľavom brehu Dunaja v úseku medzi 1770,00 a 1762,00 riečnymi kilometrami. 

Prístav Komárno je verejným prístavom, využívaným na prekládku tovarov medzi prostriedkami železničnej, cestnej a vodnej dopravy priamo alebo s medziskladovaním. Koncepčne, technologicky a štrukturálne je prístav Komárno vybudovaný na prekládku hromadných, voľne uložených substrátov.

Nákladný prístav Komárno

Prístav Štúrovo

 je najmenší zo všetkých slovenských verejných prístavov, plní funkcie osobného prístavu. Územie verejného prístavu Štúrovo je vymedzené v úseku medzi 1718,80 a 1718,30 riečnymi kilometrami na ľavom brehu Dunaja na vode, po ľavý okraj plavebnej dráhy.

Nákladný prístav Štúrovo

Informácie o viac ako 60 dunajských prístavoch.

www.danube-logistics.info/danube-ports

Verejné prístavy, a.sLogo verejné prístavy

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. má v predmete podnikania:

  • zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,
  • zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,
  • prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,
  • vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,
  • vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.

http://www.vpas.sk

Sadzobník vyberania úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách Slovenskej republiky:

https://docs.wixstatic.com/ugd/7a0d69_2a119d66063444728c4280a40d81470d.pdf

Slovenská plavba a prístavy a. s. Logo Slovenská plavba a prístavy AS

je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

SPaP a.s. so svojím technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov.

SPaP a.s. je priamo napojená na:
1. železničnú dopravu
2. cestnú dopravu (dialničný obchvat)
3. interný produktovod z rafinérie Slovnaft

http://www.spap.sk/

Intermodálne promočné centrum

Obsahuje všetky potrebné informácie ohľadom kombinovanej dopravy v Slovenskej republike

http://www.intermodal.sk/kombinovana-doprava/2s