Skočiť na obsah

Podpora dopravy na Dunaji

V tejto časti „Danube Logistic Information“ môžete nájsť informácie o podpore dopravy na Dunaji. Dočítate sa tu o fóre, plavebnom kongrese, Dunajskej komisií, manuáli plavby po Dunaji, ako aj agentúry Sario.

SARIO

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia

Manuál plavby po Dunaji (v nemeckom, anglickom alebo maďarskom jazyku)

Manuál plavby na Dunaji zachytáva plavbu po Dunaji so všetkými jej úspechmi, vývojom a službami a zároveň identifikuje potenciál a možnosti dunajskej plavby, ktoré ešte len čakajú na využitie a podporu.

Príručka je určená pre praktikantov vo vnútrozemskej vodnej doprave a pre záujemcov o navigáciu. Nakoľko slúži aj ako učebnica pre odbornú prípravu v tomto sektore, Manuál na Dunajskej navigácii významne prispieva k šíreniu poznatkov a inšpiráciou pre budúcich zákazníkov k využívaniu ekologického spôsobu prepravy po vodných cestách.

http://www.viadonau.org/en/newsroom/publications/manual-on-danube-navigation

Dunajská komisia 

Dunajská komisia je medzinárodná vládna organizácia 11-ich členských štátov, ktorá bola založená v roku 1949 na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji . Hlavnými cieľmi činnosti Dunajskej je zlepšenie plavbyschopnosti po Dunaji, predovšetkým pre nákladné lode, ochrana životného prostredia a boj proti znečisťovaniu ovzdušia, utužovanie hospodárskeho rozvoja, turizmu a kultúry v regiónoch, zlepšenie systému ochrany pred povodňami.

http://www.danubecommission.org/dc/en/

Slovenský plavebný kongres

Slovenský plavebný kongres (SPK) je dobrovoľným záujmovým združením, ktorého poslaním je propagácia, rozvoj a uplatnenie odborných a vedeckých poznatkov v príprave, výstavbe a prevádzke vodných ciest, plavebných objektov a prístavov, a vodnej dopravy ako takej, v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu. SPK združuje radu odborníkov z oblasti vodných ciest a plavby.

http://www.plavebnykongres.sk/jweb/index.php/odkazy

PIANC

PIANC je fórum, na ktorom sa odborníci z celého sveta stretávajú s cieľom poskytovať odborné poradenstvo o nákladovo efektívnych, spoľahlivých a udržateľných infraštruktúrach na uľahčenie rastu vodnej dopravy. Spoločnosť PIANC bola založená v roku 1885 a aj naďalej je vedúcim partnerom pre vládny a súkromný sektor pri navrhovaní, vývoji a údržbe prístavov, vodných ciest a pobrežných oblastí.

http://pianc.org/