Skočiť na obsah

Danube SKILLS

 Danube SKILLS

Za nedostatočné využitie obrovského potenciálu hlavnej vodnej cesty v regióne juhovýchodnej Európy je okrem iného zodpovedný roztrieštený právny systém riadiaci zručnosti a kvalifikáciu v sektore dunajskej plavby, vytváranie prekážok pri uznávaní kvalifikácie a mobilite pracovnej sily a nedostatok transparentnosti a znalostí v oblasti integrácie environmentálne priaznivej dunajskej plavby do dopravných riešení. Spomenuté nedostatky identifikované pre dunajskú plavbu čiastočne vysvetľujú obrovský rozdiel medzi vnútrozemskou vodnou dopravou na Rýne a na Dunaji (EFRR: Objem tovaru dopraveného po Dunaji predstavuje len 10 až 20 % objemu tovaru dopraveného po Rýne“) a vytvárajú naliehavú potrebu spoločného medzinárodného prístupu k zvýšeniu inštitucionálnej spôsobilosti zodpovedných orgánov a úradov a vyrovnania rozdielov v oblasti vnútrozemskej plavby medzi rýnskym a dunajským regiónom.

Danube SKILLS konzorcium pozostávajúce z 15 skúsených projektových partnerov z 8 krajín spadajúcich do povodia Dunaja a 7 pridružených strategických partnerov, medzinárodných organizácií, riečnych komisií a národných ministerstiev rieši tento významný spoločenský problém prijatím trojúrovňového prístupu k problematike budovania kapacít. Tento prístup sa zameriava na budovanie inštitucionálnej spôsobilosti (prostredníctvom politicky podporovaných stratégií a nadnárodného prijatia spoločných vzdelávacích systémov), budovanie organizačnej spôsobilosti (prostredníctvom interakcií spoločného vzdelávania partnerov a cieľových skupín) a budovanie spôsobilosti jednotlivca (testovaním vyvinutých nástrojov / služieb v skúšobných procesoch) a v konečnom dôsledku zabezpečuje zvýšenie dlhodobej intenzity spolupráce. Danube SKILLS ako strategický vodca integrácie dunajského regiónu do celkového právneho systému európskej vnútrozemskej plavby zabezpečuje niekoľkoúrovňové, efektívne a transparentné riadenie vzdelávania v oblasti plavby a dunajskej logistiky a zaručuje zvýšenie budovania kapacít v regióne doručením a legalizáciou súboru nadnárodných štruktúr riadenia, vzorov procesov a spolupráce.

Bližšie informácie o projekte nájdete tu:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-skills