Skočiť na obsah

RIS COMEX

 

Manažment koridoru v rámci Riečnych informačných služieb

RIS COMEX je projekt viacerých príjemcov financovaný z programu Connecting Facility Europe (CEF), ktorého cieľom je definovanie, špecifikácia, implementácia a udržateľná prevádzka služieb koridoru riečnych informačných služieb (RIS) na základe výsledkov štúdie CoRISMa. RIS COMEX začal v priebehu roku 2016 a bude trvať do konca roku 2021.

Projektová oblasť pokrýva celkom 13 rôznych európskych krajín, do ktorých sa zapojilo 14 partnerov v rámci koordinácie rakúskej správy vodných ciest viadonau so spoločným cieľom realizovať služby koridoru RIS. V priebehu roka 2018 sa k projektu pripojilo aj Poľsko ako spolupracujúci partner.

Cieľom projektu RIS COMEX je implementácia a prevádzka cezhraničných riečnych informačných služieb na základe prevádzkovej výmeny údajov RIS. Tieto koridorové (informačné) služby založené na RIS umožňujú riadenie dopravy orgánmi a riadenie dopravy odvetvím logistiky. Využívajú dostupnú národnú infraštruktúru a služby.

Hlavné ciele projektu RIS COMEX sú:

 • Vývoj celkovej koncepcie riadenia koridoru RIS (počnúc výsledkami z projektu CoRISMa) v dialógu medzi poskytovateľmi RIS a používateľmi logistiky (napr. Zasielateľmi, kapitánmi lodí, prevádzkovateľmi plavidiel a flotíl, prevádzkovateľmi terminálov) s cieľom zabezpečiť relevantnosť implementovaných služieb.
 • Implementácia a trvalá prevádzka vybraných častí celkového konceptu zabezpečujúcich zvýšenú kvalitu a dostupnosť informačných služieb o plavebných a dopravných informáciách, čo má za následok najmä značné zvýšenie efektívnosti v rámci vnútrozemských plavebných dopravných služieb a tiež priamo prispieva k využívaniu poskytnutých všeobecných výhod RIS, tj zvýšenie bezpečnosti, efektívnosti a ekologickosti vnútrozemskej plavby ako spôsobu dopravy.
 • Definovať a dohodnúť prevádzkové opatrenia (právne, organizačné, finančné, technické) na zabezpečenie trvalo udržateľného ďalšieho rozvoja, implementácie a prevádzky infraštruktúry a služieb pre harmonizované RIS.
 • Harmonizácia konceptov výmeny údajov pre údaje RIS prostredníctvom spoločného rozvoja a špecifikácie RIS.
 • Pokrok v harmonizácii dopravných informačných služieb na európskej a / alebo koridorovej úrovni založený na existujúcich riešeniach a koncepciách (napr. IVS90, imagine, agent ERI, R2D2).
 • RIS COMEX, ako platforma spájajúca verejných a súkromných aktérov v oblasti riadenia koridorov umožňovaných RIS bude uľahčovať dialóg medzi poskytovateľmi riečnych informačných služieb a používateľmi logistiky (napr. zasielateľmi, prevádzkovateľmi plavidiel a flotíl, prevádzkovateľmi terminálov).
 • RIS COMEX vyvinie harmonizované riečne informačné služby, ktoré sa začlenia do iniciatívy DINA, a prinesie RIS o krok ďalej k integrácii s inými druhmi dopravy.

Na základe týchto cieľov sa projekt zameriava konkrétne na:

 • Lepšie plánovanie vnútrozemskej vodnej dopravy (zvýšená spoľahlivosť prepravných časov),
 • Skrátenie času čakania a cesty,
 • Zvýšenie efektívnosti pri vykonávaní vnútrozemskej plavby,
 • Optimálne využitie infraštruktúry (zvýšené využitie kapacít),
 • Zníženie administratívnych prekážok.

Bližšie informácie o projekte nájdete:

https://www.riscomex.eu/

Rozpočet projektu alokovaný pre  Slovenskú republiku činí 1 970 237,00 Eur (z toho grant z EÚ je 85% - 1 674 701, 45 Eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 15% - 295 535,55 Eur).

Propagácia projektu:

Od začiatku projektu bol RIS COMEX prezentovaný na viacerých konferenciách, ktoré sa konali v rámci propagácie a informovanosti v oblasti vnútrozemskej vodnej plavby, napr. na:

 • konferencii RIS Corridor Management Stakeholder Symposium 24.11. 2018 bližšie informácie nájdete na: https://www.riscomex.eu/ris-comex-stakeholder-symposium/
 • konferencii DTLF-SG2 Group Meeting 18.09.2019 v Bruseli,
 • konferencii Smart Rivers 30.09.2019 v Lyone
 • konferencii Danube Ports Digitalisation 04.11.2019 vo Viedni,
 • konferencii RIS Week 27.11.2019 v Liege,
 • konferencii CCNR RIS/G 10.12.2019 v Štrasburgu,
 • konferencii DISC 2019 17. – 18.12.2019 v Temešvári

Projektové konzorcium sa k Aprílu 2020 spoločne stretlo na 11 stretnutiach k implementácii Aktivity 3. V poradí 12 stretnutie v súvislosti so súčasnou situáciou a výskytom nového Korona vírusu COVID-19, prebehlo formou online stretnutia. Viac informácii nájdete na: https://www.riscomex.eu/comex-activity-3-core-team-web-meeting-25-26-march-2020/