Skočiť na obsah

INFORMÁCIA O HRANIČNÝCH KONTROLÁCH PLAVIDIEL V SRBSKEJ REPUBLIKE od 1.1.2024

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, informuje, že vláda Srbskej republiky aktualizovala Nariadenie o systéme hraničnej kontroly zahraničných a srbských plavidiel, čím sa od januára 2024 zmenil a doplnil postup hraničnej kontroly zahraničných a srbských plavidiel a hraničné body, na ktorých sa bude vykonávať kontrola medzinárodnej vodnej dopravy.

V medzinárodnej doprave sa hraničná kontrola nákladných plavidiel vykonáva pri vstupe do Srbskej republiky a výstupe z nej na týchto hraničných priechodoch:

  1. na Dunaji v Bezdane (pre plavidlá plávajúce do/z Maďarska), Apatine (prístav Bogojevo - pre plavidlá priplávajúce/odplávajúce do prístavu Bogojevo z Chorvátska), Bačske Palanke (pre plavidlá priplávajúce/odplávajúce z Chorvátska), Veliko Gradište a Kladove (pre plavidlá priplávajúce/odplávajúce z Rumunska alebo Bulharska) a Prahove (pre plavidlá priplávajúce/odplávajúce z Rumunska alebo Bulharska do prístavu Prahovo);
  2. na Sáve v Sremskej Mitrovici;
  3. na Tise v Kanjiži.

Hraničná kontrola osobných plavidiel sa vykonáva na hraničných priechodoch Bezdan, Apatin, Novi Sad (ktorý zahŕňa aj Sremski Karlovec), Belehrad (ktorý zahŕňa aj Zemun), Veliko Gradište (ktorý zahŕňa aj Ram), Golubac, Donji Milanovac, Tekija, Kladovo a Prahovo, ktoré sa nachádzajú na Dunaji.

Hraničná kontrola tranzitných osobných plavidiel sa vykonáva na týchto hraničných priechodoch (pre medzinárodnú vodnú dopravu): Bezdan (pre plavidlá smerujúce do/z Maďarska), Novi Sad (pre plavidlá smerujúce do/z Chorvátska) a Veliko Gradiste (pre plavidlá smerujúce do/z Rumunska alebo Bulharska).

Hraničná kontrola osobných plavidiel v Apatine, Sremských Karlovciach, Zemune, Rame, Golubci, Donji Milanovci a Tekiji sa vykonáva na základe osobitnej žiadosti.

Ak sa osobné plavidlo plánuje zdržiavať na vodných cestách na území Srbskej republiky dlhšie, ako je potrebné na príchod do prístavu alebo na kotvisko pre osobné plavidlá otvorené pre medzinárodnú plavbu a kde sa plánuje vylodenie cestujúcich, hraničná kontrola pri vstupe do Srbskej republiky sa bude vykonávať na týchto hraničných priechodoch: na Dunaji v Bezdane alebo vo Veľkom Gradišti, na Sáve v Sremskej Mitrovici a na Tise v Kanjiži.

Ak osobné plavidlo plánuje zakotviť vo viacerých kotviskách otvorených pre medzinárodnú plavbu v Srbskej republike (podľa vopred stanoveného plánu plavby), hraničná kontrola sa vykoná na hraničnom priechode prvého alebo posledného kotviska v Srbskej republike. Po absolvovaní hraničnej kontroly môže plavidlo voľne zakotviť v medzinárodných kotviskách pre cestujúcich stanovených v pláne plavby.

Hraničná kontrola plavidiel prepravujúcich tovar podliehajúci fytosanitárnej a veterinárnej kontrole sa vykonáva na hraničných priechodoch Bezdan a Veliko Gradište, zatiaľ čo na ostatných otvorených hraničných priechodoch sa takáto kontrola vykonáva na základe osobitnej žiadosti.

Hraničná kontrola jácht a rekreačných plavidiel vstupujúcich do Srbskej republiky a vychádzajúcich z nej sa vykonáva na hraničných priechodoch na Dunaji: v Bordane, Apatine, Báčskej Palanke, Veľkom Gradišti (zahŕňa aj Ram), Golubci, Donji Milanovci, Tekiji, Kladove a Prahove, ďalej pozdĺž rieky Sáva v Sremskej Mitrovici a pozdĺž rieky Tisa v Kanjiži.

Hraničná kontrola jácht a výletných plavidiel v mestách Rama, Golubac, Donji Milanovac, Tekija, Kladovo a Sremská Mitrovica sa vykonáva na základe osobitnej žiadosti.

Majitelia plavidiel, lodní agenti a prevádzkovatelia prístavov sú povinní vopred informovať štátne orgány zodpovedné za hraničnú kontrolu - pohraničnú stráž, colnú službu a kapitanát prístavu - o vstupe a odchode plavidiel, ktoré sa plavia cez štátnu hranicu, najneskôr však 12 hodín pred príchodom plavidla na hraničný priechod.

Ak plavidlo prepravuje tovar podliehajúci fytosanitárnej a veterinárnej kontrole cez hraničné priechody, kde sa hraničná kontrola vykonáva na základe osobitnej žiadosti, majiteľ plavidla, lodný agent alebo zasielateľ je povinný oznámiť príchod plavidla najneskôr 24 hodín pred začiatkom hraničnej kontroly.