Skočiť na obsah

Informácia o určení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“ posudzovanom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné predkladať do 10 dní od jeho zverejnenia na adresu:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
sekcia vodnej dopravy
odbor vnútrozemskej plavby
Námestie slobody 6
P.O.BOX 100
810 05  Bratislava 15
tel.: +421/2/59494509
 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je zverejnený na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/eia/detail/koncepcia-rozvoja-vodnej-dopravy-v-slovenskej-republike-do-roku-2030-s.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby na Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 15, v pracovných dňoch úradných hodín (termín konzultácie je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).