Skočiť na obsah

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom - na pripomienkovanie

 

 

ROZSAH HODNOTENIA

 

strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“ (ďalej len „strategický dokument“) určený podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Obstarávateľ, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, Námestie slobody 6,  810 05 Bratislava (ďalej len „obstarávateľ“), zabezpečil vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 zákona. Strategický dokument bol podľa § 17 ods. 3 zákona doručený Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) dňa 31. 10. 2023 a zverejnený v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom a na webovom sídle www.enviroportal.sk v súlade s § 6 ods. 1 zákona.

Obstarávateľ zároveň podľa § 6 ods. 2 zákona do piatich dní doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 5 a zverejnil oznámenie na jeho internetovej stránke spolu s informáciou o zverejnení strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom.

Cieľom strategického dokumentu je stanoviť ciele pre rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy v podmienkach Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a zabezpečiť riešenie identifikovaných bariér vo vodnej doprave, a to v technickej, ekonomickej, sociálnej a ekologickej oblasti. Rozvoj podnikania v akomkoľvek odvetví je závislý od existencie infraštruktúry, ktorú zabezpečuje verejný sektor. V odvetviach dopravy je táto závislosť obzvlášť výrazná. Absentujúci rozvoj infraštruktúry je preto na prvom mieste medzi blokmi prekážok. S uvedeným problémom nevhodného stavu infraštruktúry súvisí aj druhý blok prekážok, ktorý možno nazvať ako marginalizácia a hromadenie investičného dlhu. Rozvoj vodnej dopravy bol dlhodobo mimo záujmu verejných politík a tento dopravný mód zdegradoval. Opatrenia na znovuoživenie sú finančne a časovo náročné, za desaťročia sa naakumuloval rozsiahly investičný dlh. Značnou bariérou je tiež nedostupnosť kvalifikovaného personálu, ktorého takmer výlučným zdrojom je zahraničie. V súčasnej podobe vnútrozemská vodná doprava v SR nemôže plniť ani funkciu podporovanej zelenej alternatívy v doprave. Lodný park je zastaraný, je nutná aspoň modernizácia pohonných jednotiek. Stále náročnejšie environmentálne normy sú mimo dosahu v súčasnosti využívanej techniky. Zvyšovanie environmentálnych štandardov sa musí prepojiť na účinné podporné schémy pre ich dosahovanie. Piatym blokom bariér je nevhodný regulačný rámec pre podnikanie v odvetví vodnej dopravy. Sem patria javy ako byrokratické prekážky (napr. nejednotné pravidlá pre pohyb posádok v dotknutých krajinách), slabá podpora schém pre rozvoj „zelenej“ dopravy a multimodality, absencia programov financovania a modernizácie plavidiel zo strany bankových organizácií (začatie podnikania v tomto odvetví je veľmi investične náročné), nezosúladenie politík rozvoja miest situovaných pri riekach s možnosťami využitia vodných tokov a ďalšie slabé miesta vo verejných politikách. Navrhované opatrenia v strategickom dokumente pre elimináciu vyššie uvedených bariér/prekážok sú roztriedené do troch kategórií podľa časového rámca začiatku ich realizácie.

Strategický dokument spĺňa definíciu § 3 písm. e) zákona, a preto podlieha posudzovaniu vplyvov v súlade s § 17 ods. 1 zákona.

Prijatím strategického dokumentu sa zruší Koncepcia rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 469/2000, ktorá už nie je efektívnym nástrojom pri napĺňaní cieľov dopravnej politiky Európskej únie.

Obstarávateľ, v spolupráci s MŽP SR určuje podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu sa určuje okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nerealizoval), navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení (V1) a variant strategického dokumentu, ktorý bude obsahovať iba rozvoj/modernizáciu vodnej dopravy na existujúcej vodnej ceste Dunaj (V2) v prípade, ak sa pri vypracovaní správy o hodnotení preukáže jeho opodstatnenosť.

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2. 1 Všeobecné podmienky

2.1.1 Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 2 zákona a výsledok hodnotenia uvedie  v správe o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „správa o hodnotení“), vypracovanej  podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona.

2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.

2.1.3 Obstarávateľ doručí MŽP SR 1x kompletnú správu o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu v listinnom vyhotovení a 1x kompletnú správu o hodnotení elektronicky.

2.2 Specifické požiadavky

Na základe informácií uvedených v oznámení o strategickom dokumente a zo stanovísk doručených k tomuto oznámeniu o strategickom dokumente vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať najmä nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:

2.2.1 Vyhodnotiť vplyvy strategického dokumentu na územia európskej sústavy chránených území Natura 2000 (tzv. primerané hodnotenie) podľa Metodiky primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (SAŽP, 2023) autorizovanou osobou podľa § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2.2.2 Identifikovať a vyhodnotiť predpokladané vplyvy strategického dokumentu na chránené územia vrátane ramsarských lokalít a na územný systém ekologickej stability, chránené druhy a biotopy.

2.2.3 Vyhodnotiť vplyvy strategického dokumentu na biodiverzitu vodných ekosystémov, ako aj na fyzikálne-chemické a biologické parametre dotknutých vodných tokov.

2.2.4 Identifikovať a vyhodnotiť vplyvy strategického dokumentu na biotopy európskeho a národného významu, mokrade, chránené druhy rastlín a živočíchov a tiež na vybrané druhy živočíchov podľa prílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

2.2.5 Vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na miesta rozmnožovania (neresiská), miesta odpočinku (zimoviská) a migračnú priechodnosť pre ryby.

2.2.6 Vyhodnotiť kumulatívne vplyvy a vyhodnotiť ich významnosť.

2.2.7 Navrhnúť vhodné opatrenia, resp. alternatívne riešenia za účelom eliminácie, zmiernenia, resp. kompenzácie negatívnych vplyvov predloženého strategického dokumentu.

2.2.8 Doplniť v kapitole „Ciele koncepcie a návrhy opatrení“ na str. 52 v 3. riadku tabuľky za slová: „Zabezpečovať vytyčovanie“ slová „a údržbu“ a v 9. riadku tabuľky opraviť potrebu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečovanie podmienok na plavbu na rok 2023 vo výške 10 552 tis. Eur na krytie ekonomicky oprávnených nákladov a na rok 2024 vo výške 12 069 tis. Eur.

2.2.9 Zvážiť doplnenie strategického dokumentu v kapitole „Kvalitné vzdelávanie a stabilizácia ľudských zdrojov“ na str. 42 o vzdelávanie v rezorte Ministerstva dopravy Slovenskej republiky – vodná doprava v oblasti ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny.

2.2.10 Doplniť v prílohe strategického dokumentu do zoznamu príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a do zoznamu strategických dokumentov „Dohovor o ochrane rieky Dunaj“, ktorý rieši aj problematiku plavby (https://www.icpdr.org/tasks-topics/water-users/navigation).

2.2.11 Zvážiť doplnenie v rámci obrazu cieľového stavu: „Smerom k ekologizácií a udržateľnosti VD“ na str. 56 opatrenie „Harmonizácia podmienok rozvoja vodnej dopravy s environmentálnymi cieľmi rámcovej smernice o vode a smernice o biotopoch.“.

2.2.12 Zvážiť zmenu pojmu „ekologická doprava“, ktorý je z terminologického hľadiska nesprávny, na vhodnejší termín, napr. „doprava šetrná k životnému prostrediu“, prípadne „environmentálne šetrná doprava“.

2.2.13 Identifikovať, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame (pozitívne aj negatívne, kumulatívne aj synergické) vplyvy strategického dokumentu na dotknuté vodné útvary podzemných a povrchových vôd a na vode závislé ekosystémy.

2.2.14 Doplniť (orientačne) zábery rozsiahlejších plôch potrebných pre implementáciu strategického dokumentu.

2.2.15 Identifikovať, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame (pozitívne aj negatívne, kumulatívne aj synergické) vplyvy strategického dokumentu na obyvateľstvo a jeho zdravie.

2.2.16 Vyhodnotiť vplyv strategického dokumentu na krajinný obraz.

2.2.17 Preukázať zabezpečenie pokračovania Vážskej vodnej cesty na území Českej republiky a Poľskej republiky a zabezpečiť spracovanie prieskumu potenciálu využitia 4. etapy Vážskej vodnej cesty strategickými investormi.

2.2.18 Vyhodnotiť cezhraničné environmentálne vplyvy strategického dokumentu.

2.2.19 Upraviť popis variantu umiestnenia prístavu Komárno podľa bodov VI. 2. a 4. záverečného stanoviska č. 512/2023-1.7/ed.

2.2.20 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom vyhodnotiť všetky stanoviská a požiadavky v nich obsiahnuté, ktoré boli doručené k oznámeniu, prípadne ktoré budú doručené k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

2.2.21 V samostatnej prílohe správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom vyhodnotiť splnenie jednotlivých bodov určeného rozsahu hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

3. UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 6 zákona príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia na svojom webovom sídle bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

Podľa § 8 ods. 7 a § 17 ods. 5 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia na svojom webovom sídle a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia zverejní v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom.

Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia do 10 dní od jeho zverejnenia podľa ods. 5 a 6 zákona.