Skočiť na obsah

Činnosť DSÚ

V rámci tejto svojej hlavnej činnosti vydáva stavebno - právne rozhodnutia a povolenia podľa príslušných ustanovení zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby železničných, špeciálnych a lanových dráh a ich súčasti, pre stavby v obvode uvedených dráh, ktoré neslúžia na ich prevádzku, alebo na dopravu na dráhe  a pre stavby v ochrannom pásme uvedených dráh, ktoré slúžia na prevádzku uvedených dráh a lebo no dopravu na týchto dráhach, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, (§ 101, ods. 1, písm. aa) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na železničnej, špeciálnej a lanovej dráhe, (§ 102, ods. 1, písm. ab) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • vydáva súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme železničnej, špeciálnej a lanovej dráhy, (§ 102, ods. 1, písm.ac) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu,  ku konceptu a k návrhu územného plánu z hľadiska  umiestnenia  železničných, špeciálnych a lanových dráh v  území,  ich napojení a križovaní a návrhu ich  technických  a  prevádzkových parametrov, (§ 102, ods. 1, písm. ad) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • zisťuje zdroje ohrozovania železničnej, špeciálnej a lanovej dráhy a jej súčastí  a v prípade zistenia nariaďuje ich odstránenie, (§ 102, ods. 1, písm. ae) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • rozhoduje na návrh prevádzkovateľa železničnej, špeciálnej a lanovej dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách, (§ 102, ods. 1, písm. ah) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Uvedenú činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky 3 samostatnými oddeleniami

  1. Odd.Košice – Východ  so sídlom Hlavná 6/6, Košice,  zabezpečuje svojou činnosťou   východ  a časť stredného Slovenska,
  2. Odd.Bratislava – Sever so sídlom Lamačská 8, Bratislava, zabezpečuje severozápad Slovenska,
  3. Odd.Bratislava – Juh so sídlom Lamačská 8, Bratislava, zabezpečuje juhozápad Slovenska.