Skočiť na obsah

Odbor štátnej želežničnej správy

Pôsobnosť a príslušnosť

 • (1) tvorí a uplatňuje zásady štátnej dopravnej politiky v oblasti železničnej dopravy a dráh, určuje priority, ktoré sú záväzné pre všetky orgány ako aj pre prevádzkovateľov dráhy a dopravcov,
 • (2) vypracováva návrhy zákonov, vyhlášok, nariadení vlády a vnútorných predpisov v oblasti železničnej dopravy a dráh,
 • (3) zabezpečuje aproximáciu vnútroštátneho práva s právom EÚ a transpozíciu nariadení a Smerníc EÚ za oblasť železničnej dopravy,
 • (4) zabezpečuje koncepciu železničnej infraštruktúry a jej priebežnú novelizáciu podľa vonkajších vzťahov,
 • (5) zabezpečuje metodické usmerňovanie a dohľad nad Interoperabilitou,
 • (6) vytvára vzťahy na medzinárodné zmluvy a legislatívu EÚ,
 • (7) je vecným gestorom aktivít EHK OSN vo veciach projektov železničných koridorov TER,
 • (8) zabezpečuje súčinnosť s ďalšími ústrednými orgánmi,
 • (9) koordinuje prípravu podkladov na rokovanie riadiaceho výboru TER a zabezpečuje funkciu národného koordinátora,
 • (10) je vecným gestorom Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave COTIF.

Ďalšia pôsobnosť a príslušnosť

 • (1) povoľuje výnimky z technických noriem a predpisov, kde je k tomu oprávnený a vyjadruje sa k žiadostiam o výnimku v ostatných prípadoch (vrátane UTZ),
 • (2) vykonáva pôsobnosť dráhového správneho úradu,
 • (3) je v správnom konaní odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo veciach stavebného konania a odvolacím orgánom proti rozhodnutiam samosprávnych krajov,
 • (4) riadi výkon štátnej správy vo veciach dráh,
 • (5) dáva súhlas na povolenie výnimky na križovanie železničných dráh s pozemnými komunikáciami na úrovni koľají,
 • (6) rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany SR o zrušení celoštátnej alebo regionálnej dráhy, o zaradení železničnej dráhy do príslušnej kategórie dráhy a o zmenách tohto zaradenia,
 • (7) schvaľuje rozsah skúšok a technické podmienky pre konštrukciu a výrobu dráhových vozidiel, električkových a trolejbusových dráh,
 • (8) schvaľuje typy dráhového vozidla a ich podstatné zmeny znamenajúce odchýlku od schváleného typu dráhového vozidla električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh,
 • (9) stanovuje rozsah skúšobnej prevádzky a podmienky za ktorých je možné vykonať skúšobnú prevádzku,
 • (10) poveruje zamestnancov výkonom činnosti skúšobných komisárov, vedie o vydaných povereniach evidenciu, sleduje či uvedení zamestnanci majú predpísanú odbornú spôsobilosť,
 • (11) poveruje právnické osoby vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel a skúšok dráhových vozidiel,
 • (12) poveruje právnické osoby na overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľa dráhy a dopravcu s výnimkou lanovej dráhy a na overovanie spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku a zverejňuje zoznam poverených osôb,
 • (13) poveruje právnické osoby na overovanie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti,
 • (14) určuje technické zariadenia a činnosti, nad ktorými je potrebné vykonávať štátny odborný technický dozor (ŠOTD),
 • (15) navrhuje a vyjadruje sa k návrhom technických noriem týkajúcich sa určených technických zariadení (UTZ) a kontajnerov, súvisiacich s výkonom pôsobnosti ŠOTD, navrhuje a vyjadruje sa aj k návrhom ostatných technických noriem súvisiacich so železničnou a kombinovanou dopravou,
 • (16) pripomienkuje a navrhuje úpravy noriem a predpisov v železničnej doprave, súvisiacich s výkonom pôsobnosti dráhového správneho úradu (DSÚ),
 • (17) stanovuje výšku správnych poplatkov v pôsobnosti železničnej dopravy,
 • (18) koordinuje pôsobnosť ŠOTD s ostatnými dozormi na technické zariadenia,
 • (19) pripravuje návrhy poverení zamestnancov výkonom štátneho odborného technického dozoru(ŠOTD), vedie o vydaných povereniach evidenciu, sleduje či uvedení zamestnanci majú predpísanú odbornú spôsobilosť, zabezpečuje ich preškoľovanie,
 • (20) vypracúva všeobecne záväzné právne predpisy a rezortné predpisy upravujúce výkon ŠOTD,
 • (21) vykonáva štátny odborný technický dozor,
 • (22) koordinuje činnosti pri výkone štátnej správy podľa zákona o dráhach s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • (23) rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zrušení celoštátnej dráhy alebo regionálnej dráhy,
 • (24) rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zaradení železničnej dráhy do príslušnej kategórie dráhy a o zmenách tohto zaradenia s výnimkou ustanovenia § 70 zákona o dráhach,
 • (25) rozhoduje o zaradení železničnej dráhy do európskeho železničného systému a o zmenách tohto zaradenia,
 • (26) vyjadruje sa k opatreniam a informáciám, ktoré zverejňuje Úrad pre reguláciu železničnej dopravy,
 • (27) vymenúva vedúceho vyšetrovateľa nehôd,
 • (28) vydáva osvedčenie o školení bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru alebo poveruje právnickú osobu na vydávanie osvedčení o školení bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru,
 • (29) určuje dopravcovi okruh osôb, ktoré budú dopravcom prepravované za osobitnú tarifu určenú dopravcom, s výnimkou osôb prepravovaných podľa osobitného predpisu.