Skočiť na obsah

ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

ETSI je neziskový a mimovládny európsky normalizačný orgán zaoberajúci sa prípravou a vydávaním technických noriem a špecifikácií z oblasti elektronických komunikácií vytvorený Európskou konferenciou poštových a telekomunikačných administratív CEPT v roku 1988.

Tvorba noriem prebieha v technických komisiách ETSI, špeciálnych komisiách a skupinách na prípravu špecifikácií. Prípravou a efektívnym vydávaním noriem vytvára ETSI podmienky na rozvoj komunikácie medzi zariadeniami, interoperability sietí a služieb, spoľahlivej prevádzky zariadení a kompatibility medzi aplikáciami a súčasne prispieva k ochrane životného prostredia znižovaním spotreby energie a implementáciou šetrných komunikačných technológií.

ETSI združuje stovky členov z rôznych oblastí: štátna správa, výrobcovia telekomunikačnej techniky, poskytovatelia služieb elektronických komunikácií, prevádzkovatelia pevných a mobilných sietí, výskumné pracoviská a vysoké školy, stredné a malé podniky SME. 

Najvyšším orgánom ETSI je generálne zhromaždenie členov. V období medzi jednotlivými generálnymi zhromaždeniami riadi a usmerňuje činnosť volená Výkonná rada ETSI. Sekretariát ETSI so sídlom v Sophii Antipolis vo Francúzsku spolupracuje s národnými sekretariátmi členských krajín.

MDV SR členstvom v ETSI preukazuje svoju účasť na tvorbe technických noriem a špecifikácií s cieľom zvyšovať bezpečnosť zariadení na distribúciu elektronických služieb a prevádzku elektronických sietí, zvyšovať ochranu spotrebiteľa poskytovaním spoľahlivých služieb a súčasne odstraňovať technické prekážky obchodu v rámci EÚ. Pri spracovaní návrhov európskych technických noriem MD SR dohliada na dodržiavanie stanovených parametrov, meracích postupov a podmienok spolupráce špecifikovaných komponentov elektronických sietí, čím sa zvyšuje bezpečnosť výrobkov a poskytovaných služieb a odstraňujú sa technické prekážky obchodu v rámci EÚ.

Tvorba technických noriem a špecifikácií z oblasti elektronických komunikácií patrí medzi základné nástroje, ktoré využíva Európska komisia pri zjednocovaní trhu EÚ v oblasti poskytovania elektronických sietí a služieb.

 

Kontakt: www.etsi.org