Skočiť na obsah

IMSO - Medzinárodná organizácia mobilných satelitných komunikácií

Organizácia IMSO je založená na základe Dohovoru o IMSO. V súčasnosti má 103 členských štátov a pôsobí prostredníctvom Zhromaždenia zmluvných strán s Poradným výborom a riaditeľstvom na čele s riaditeľom. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou organizácie v júli 1993.

IMSO je medzivládna organizácia, ktorá na základe dohody o verejných službách dohliada nad poskytovateľmi mobilných satelitných služieb uznanými Medzinárodnou námornou organizáciou IMO z hľadiska poskytovania mobilných satelitných komunikačných služieb pre Globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS).

Systém GMDSS je technickou, operačnou a administratívnou platformou pre poskytovanie bezpečnostnej a núdzovej komunikácie. Systém špecifikuje potrebné zariadenia na palube plavidla, vyžadované komunikačné funkcie a poskytuje referenčný rámec pre podporu GMDSS služieb pre zariadenia mimo plavidiel.

IMSO je koordinátorom systému Diaľkovej identifikácie a sledovania lodí LRIT, ktorý koná v mene všetkých zmluvných vlád a vykonáva audit niektorých aspektov činnosti systému LRIT, posudzuje činnosť a poplatky všetkých dátových centier LRIT a medzinárodnej dátovej ústredne, overuje, či zmluvné vlády a pátracie a záchranné agentúry dostali požadované informácie a či sú na to oprávnené. Systém LRIT umožňuje oprávneným zmluvným vládam IMO a pátracím a záchranným orgánom prostredníctvom systému národných, regionálnych, kooperatívnych a medzinárodných dátových centier LRIT kedykoľvek zistiť polohu akéhokoľvek registrovaného plavidla.

IMSO úzko spolupracuje s Medzinárodnou námornou organizáciou IMO, Medzinárodnou organizáciou civilného letectva ICAO, Medzinárodnou telekomunikačnou úniou ITU a ďalšími medzinárodnými organizáciami.

Kontakt: www.imso.org