Skočiť na obsah

ITU - Medzinárodná telekomunikačná únia

ITU je celosvetová medzivládna organizácia, zaoberajúca sa informačnými a komunikačnými technológiami, ktorá v súčasnosti združuje 193 členských krajín a vyše 700 členov z radov organizácií súkromného sektora a akademických inštitúcií. ITU vznikla v roku 1865 a je najstaršou odbornou medzinárodnou organizáciou pridruženou k OSN. Slovenská republika sa stala členom ITU v roku 1993. Odborným gestorom členstva SR v ITU je MD SR.

Poslaním ITU je udržovať a prehlbovať medzinárodnú spoluprácu vo všetkých oblastiach elektronických komunikácií, podporovať rozvoj zodpovedajúcich technických prostriedkov a ich najúčinnejšie využívanie, dbať o účelné rozdeľovanie frekvenčného spektra a koordináciu jeho využívania a poskytovať technickú pomoc v oblasti elektronických komunikácií.

ITU má tri sektory: telekomunikačný štandardizačný ITU-T, rádiokomunikačný ITU-R a sektor rozvoja telekomunikácií ITU-D. Práca troch sektorov je organizovaná v študijných skupinách rozdelených na pracovné skupiny zamerané na riešenie určitého okruhu odborných otázok. Výsledkom ich práce sú nové odporúčania ITU-T a ITU-R a ich zmeny, ktoré by mali členské štáty implementovať. ITU-D predovšetkým napomáha rozvoju telekomunikácií v globálnom meradle so zvláštnym zreteľom na rozvíjajúce sa a najmenej rozvinuté krajiny. Jeho výstupom sú o. i. projekty pomoci, semináre, školenia a príručky zamerané na niektorú regulačnú, ekonomickú alebo technickú oblasť telekomunikácií.

Tri sektory ITU sú zastrešené svetovými konferenciami - Svetovou rádiokomunikačnou konferenciou (WRC), Svetovým telekomunikačným štandardizačným zhromaždením (WTSA) a Svetovou telekomunikačnou rozvojovou konferenciou (WTDC).

Najvyšším orgánom ITU je Konferencia vládnych splnomocnencov (PP), ktorá sa koná každé štyri roky. V období medzi dvomi PP spravuje administratívne záležitosti Rada ITU zložená zo zástupcov 48 členských krajín.

Kontakt: www.itu.int

 Ústava a Dohovor ITU

 Ponuka voľných miest v ITU