Skočiť na obsah

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OECD v súčasnosti združuje 30 členských krajín. Jej vznik sa datuje od 14. 12. 1960. Slovenská republika sa stala členom OECD 14. 12. 2000.

V oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb a informačných a komunikačných technológií (IKT) rozhodujúcu úlohu v OECD zohráva Riaditeľstvo pre vedu, technológiu a priemysel (DSTI – Directorate for Science, Technology and Industry) a najmä jej Výbor pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku (ICCP - Committee for Information, Computer and Communications Policy). Vzhľadom na rozdelenie kompetencií v oblasti elektronických komunikácií a informačnej spoločnosti sa na práci tohto výboru ako aj jeho pracovných skupín aktívne podieľa MD SR a MIRRI SR

Výbor ICCP má vytvorené štyri pracovné skupiny:

a) Pracovná skupina pre komunikačnú infraštruktúru a politiku služieb (WP CISP),

b) Pracovná skupina o informačnej ekonomike (WP IE),

c) Pracovná skupina o informačnej bezpečnosti a súkromí (WP ISP),

d) Pracovná skupina o ukazovateľoch pre informačnú spoločnosť (WP IIS).

 

Výbor pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku (ICCP)

Výbor ICCP zodpovedá za podporu politiky a regulačného prostredia potrebného rozširovanie internetu a informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré podporujú inovácie, produktivitu, rast, trvalo udržateľný rozvoj a sociálny prospech.

Úlohou výboru ICCP je najmä podpora inovácií, investícií a hospodárskej súťaže v oblasti IKT, napomáhať pri konvergencii digitálnych sietí, zariadení, aplikácií a služieb a podporovať prístup k sieťam a službám IKT. Taktiež má prispievať k posilňovaniu bezpečnosti informačných systémov a sietí ako aj k ochrane osobných údajov, aby sa zvyšovala dôvera na používanie internetu a IKT produktov a služieb. Výbor ICCP má podporovať spoluprácu medzi členskými krajinami a na primeranej úrovni koordinovať ich politiky na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Pracovná skupina pre komunikačnú infraštruktúru a politiku služieb (WP CISP)

Pracovná skupina WP CISP preskúmava ciele a stratégie členských krajín v oblasti komunikačnej infraštruktúry a služieb s cieľom podporovať spoločné chápanie politík a zvyšovania medzinárodnej spolupráce. Podporuje výmenu skúsenosti medzi členskými krajinami a hodnotí súčasný rozvoj v oblasti komunikačnej infraštruktúry a služieb, analyzuje hospodárske a sociálne dopady zmien štruktúry telekomunikačného trhu, vrátane internetu a konvergencie medzi sektormi telekomunikácií a vysielateľov, podporuje rozvoj sietí novej generácie a zvyšovanie širokopásmového prístupu. Taktiež analyzuje medzinárodné a obchodné záležitosti v oblasti telekomunikačných a informačných služieb a podporuje medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti.

Pracovná skupina o informačnej ekonomike (WP IE)

Pracovná skupina WP IE analyzuje politické rámce, ktoré podporujú kreativitu a inovácie, posilňujú hospodársky rast, produktivitu, trvalo udržateľný rozvoj, zamestnanosť a sociálne benefity, rozširuje medzinárodný hospodársky rozvoj v spojení s vysoko-rýchlostnými komunikačnými sieťami a rozvojom informačnej spoločnosti. Posudzuje, analyzuje a hodnotí hospodárske a sociálne dopady rozvoja, šírenia a využívania IKT, produktov a služieb v oblasti elektronického obchodu a digitálneho obsahu. Identifikuje faktory, ktoré podporujú používanie IKT, produktov a služieb a ich aplikácií v oblasti hospodárstva a informačnej spoločnosti a vyvíja nástroje pre meranie a medzinárodné porovnávanie.

Pracovná skupina o informačnej bezpečnosti a ochrane súkromia (WP ISP)

Pracovná skupina WP ISP skúma a monitoruje IKT vrátane konvergencie sietí, nových aplikácií, trh a správanie spotrebiteľov. Analyzuje ekonomické a sociálne dopady technológií, aplikácií a služieb pre rozvoj politiky v oblasti bezpečnosti informačných systémov a sietí, ochrane údajov a súkromia. Stanovuje a rozvíja politické princípy, usmernenia, najlepšie skúsenosti a ostatné inštrumenty pre bezpečnosť informačných systémov a sietí, ochranu osobných údajov a súkromia najmä v oblastiach, v ktorých je zvýšená potreba medzinárodnej spolupráce. Podporuje ciele a stanovuje implementáciu relevantných OECD odporúčaní, deklarácií, politických rámcov a stratégií.

 

Pracovná skupina o indikátoroch pre informačnú spoločnosť (WPIIS)

Pracovná skupina WP IIS monitoruje, dohliada a koordinuje štatistickú prácu a prispieva k rozvoju indikátorov a kvalitatívnych analýz pre potreby výboru ICCP. Zabezpečuje sústavné zlepšovanie metód pre zber medzinárodne porovnateľných údajov za účelom zistenia miery ponuky a dopytu po IKT, vrátane štandardov pre meranie IKT sektora, IKT tovarov a služieb vrátane elektronického obchodu, IT bezpečnosti, digitálneho obsahu a prístupu na internet. Vykonáva vyhodnotenie dopadov IKT na hospodárstvo, predovšetkým na rast, produktivitu, inovácie a sociálny prospech v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a služieb štátnej a verejnej správy. Spolupracuje najmä s ďalšími štatistickými podskupinami OECD a pracovnými skupinami pri riešení širších otázkach štatistiky spájajúcich priemyselné, vedecké a technologické činnosti. Pôsobí ako „stredisko výmeny informácií“, prostredníctvom ktorého si môžu krajiny vymieňať informácie a skúsenosti o metódach zbierania, zostavenia, analýz a prezentácie údajov, ktoré používajú ako ukazovatele pre informačnú spoločnosť.

Kontakt: www.oecd.org

Ďalšie linky:

Slovenská republika a OECD

OECD – Informačné a komunikačné technológie

OECD – ICCP