Skočiť na obsah

Program GALILEO

Globálny navigačný satelitný systém Galileo je súčasťou Vesmírneho programu Európskej únie.

Únia od konca 90. rokov minulého storočia vyvíja vlastné vesmírne iniciatívy a programy, konkrétne Európsku geostaciárnu navigačnú prekryvnú službu (ďalej len „EGNOS“) a následne Galileo a  Copernicus, ktoré reagujú na potreby občanov Únie a na požiadavky vyplývajúce z verejných politík. Únia musí taktiež zaistiť kontinuitu týchto iniciatív a programov a zlepšiť služby, ktoré ponúkajú, aby vyhovovali novým potrebám používateľov, naďalej zostali v popredí, pokiaľ ide o vývoj nových technológií a transformácie v digitálnej oblasti a oblasti informačných a komunikačných technológií, a boli schopné plniť politické priority týkajúce sa napríklad zmeny klímy vrátane monitorovania zmien v polárnej oblasti, dopravy, bezpečnosti a obrany.

Galileo je Európsky autonómny globálny systém satelitnej navigácie (ďalej aj „GNSS“) pod civilnou kontrolou, ktorý zahŕňa sústavu družíc, centrá a celosvetovú sieť pozemných staníc a  poskytuje služby lokalizácie, navigácie a určovania času a zohľadňuje potreby a požiadavky v  oblasti bezpečnosti.

Systém pozostáva z 26 operačných družíc, obiehajúcich vo výške približne 23 tisíc kilometrov nad povrchom Zeme po dráhach so sklonom 56° k zemskému rovníku v troch rovinách, vzájomne voči sebe posunutých o 60° (uzlovej priamky). Ďalšie tri družice, po jednej v každej rovine, budú tvoriť operačnú zálohu na obežnej dráhe, aby systém mohol byť pri technickom výpadku ktorejkoľvek družice okamžite doplnený na plný počet.

 

 

Cieľom systému Galileo je zriadiť a prevádzkovať prvú globálnu infraštruktúru satelitnej navigácie a lokalizácie, ktorá bude osobitne určená na civilné účely a ktorú budú môcť používať rôzne verejné a súkromné subjekty v Európe i vo svete. Galileo funguje nezávisle od iných existujúcich či potenciálnych systémov, čím okrem iného prispieva k strategickej autonómii Únie. Do roku 2030 by sa mala postupne zavádzať druhá generácia systému Galileo, spočiatku s obmedzenou prevádzkovou kapacitou.

Signály určovania polohy a času poskytované satelitnými navigačnými systémami sa používajú v mnohých oblastiach hospodárstva vrátane synchronizácie elektrickej prenosovej sústavy, elektronického obchodovania a mobilných elektronických komunikačných sietí, efektívneho riadenia cestnej, námornej a leteckej dopravy, navigácie v automobiloch, pátracích a záchranných služieb. V rámci Vesmírneho programu Únie by sa mali využívať synergie medzi týmito odvetviami, pričom by sa mali zohľadňovať prínosy vesmírnych technológií pre tieto odvetvia, mal by sa podporovať vývoj kompatibilných zariadení a presadzovať vývoj príslušných noriem a certifikácií. Zvyšuje sa aj synergia medzi činnosťami v oblasti vesmíru a činnosťami spojenými s bezpečnosťou a obranou Únie a jej členských štátov. Plná kontrola nad satelitnou navigáciou by preto mala zaručiť technologickú nezávislosť Únie, a to aj z dlhodobejšieho hľadiska, pokiaľ ide o komponenty zariadení infraštruktúry, a zabezpečiť jej strategickú autonómiu.

Výhody systému Galileo:

 • mal by poskytovať Vyššiu presnosť (v porovnaní s existujúcimi navigačnými systémami) dostupnú všetkým používateľom.
 • mal by zabezpečiť väčšie pokrytie signálom družíc obiehajúcich na vyšších obežných dráhach. Z tejto výhody bude ťažiť napríklad Škandinávia, ako najsevernejšia európska oblasť.
 • mal by sa stať spoľahlivým, verejnosti celosvetovo dostupným satelitným navigačným systémom, využiteľným súčasne európskymi štátmi aj pre vojenské účely.

Služby poskytované systémom Galileo:

 • Galileo Open Service (GOS): Otvorená služba, ktorej používanie je pre používateľov bezplatné a ktorá poskytuje lokalizačné a synchronizačné informácie určené najmä pre masové aplikácie satelitnej navigácie na účely použitia spotrebiteľmi,
 • High Accuracy Service (HAS): Služba vysokej presnosti, ktorá je pre používateľov bezplatná a poskytuje prostredníctvom doplňujúcich dát šírených v ďalšom frekvenčnom pásme vysokopresné lokalizačné a synchronizačné informácie určené najmä pre aplikácie satelitnej navigácie na profesionálne alebo komerčné účely,
 • Signal authentication service (SAS): služba založená na zašifrovaných kódoch obsiahnutých v signáloch, ktorá je určená najmä pre aplikácie satelitnej navigácie na profesionálne alebo komerčné účely,
 • Public Regulated Service (PRS): služba je určená pre používateľov schválených vládou na citlivé aplikácie, ktoré vyžadujú účinnú kontrolu prístupu a vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby, okrem iného v oblasti bezpečnosti a obrany; je bezplatná pre členské štáty, Radu, Komisiu, ESVČ a vo vhodných prípadoch aj pre riadne oprávnené agentúry Únie; otázka spoplatnenia ostatných účastníkov PRS uvedených v článku 2 rozhodnutia č. 1104/2011/EÚ sa posudzuje v každom jednotlivom prípade a príslušné ustanovenia sa uvedú v dohodách uzavretých podľa článku 3 ods. 5 uvedeného rozhodnutia; prístup k PRS je regulovaný v súlade s rozhodnutím č. 1104/2011/EÚ,
 • Emergency service (ES): služba, ktorá je pre používateľov bezplatná a prostredníctvom vysielania signálov šíri výstrahy v súvislosti s prírodnými katastrofami alebo inými núdzovými situáciami v konkrétnych oblastiach; v relevantných prípadoch sa poskytuje v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi civilnej ochrany členských štátov,
 • Timing service (TS): služba určovania času), ktorá je pre používateľov bezplatná a poskytuje presný a spoľahlivý referenčný čas, ako aj realizáciu koordinovaného svetového času, čím uľahčuje vývoj aplikácií na určovanie času založených na systéme Galileo a využívanie v kritických aplikáciách.

Galileo prispieva aj k službám:

 • Search and Rescue Service (SAR): pátracej a záchrannej podpornej službe systému COSPAS-SARSAT prostredníctvom detekcie núdzových signálov vysielaných majákmi a zasielania správ majákom prostredníctvom „spätného kanála“,
 • Službám monitorujúcim integritu štandardizovaným na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni na používanie službami ochrany života na základe signálov otvorenej služby systému Galileo a v kombinácii so systémom EGNOS a inými systémami satelitnej navigácie,
 • Informáciám o vesmírnom počasí prostredníctvom centra služieb GNSS ako sa uvádza vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2016/413 a službám včasného varovania poskytovaným prostredníctvom pozemnej infraštruktúry systému Galileo, ktoré sú určené najmä na zníženie potenciálnych rizík pre používateľov služieb poskytovaných systémom Galileo a inými GNSS súvisiacimi s vesmírom.

Podrobnejšie informácie o tomto programe sú dostupné napríklad na stránkach EUSPA alebo aj na stránkach usegalileo.eu.

Referenčné dokumenty programu.