Skočiť na obsah

Úrad pre VRS

Úrad pre verejnú regulovanú službu (ďalej len ÚpVRS) bol zriadený v roku 2019 na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ako súčasť sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb v rámci budovania národnej infraštruktúry v oblasti PRS (Public Regulated Service) na plnenie úloh príslušného orgánu PRS (Competent PRS Authority; ďalej len CPA).

Základné kompetencie ÚpVRS:

  • rozhoduje na základe žiadosti o právach relevantných subjektov na území SR na prístup k VRS, vedie a administruje ich evidenciu a schvaľuje ich kontaktné miesta, konanie o zmene alebo odňatí práv môže ÚpVRS začať aj z vlastného podnetu.
  • sprístupňuje relevantné utajované aj neutajované informácie o VRS oprávneným užívateľom VRS, v súlade s osobitnými predpismi.
  • vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa určujú podmienky prístupu a používania VRS, vývoja a výroby zariadení pre VRS a vývozu zariadení a programového vybavenia pre VRS mimo územia Európskej únie..
  • je kontaktným miestom pre nahlasovanie škodlivého rušenia, ktoré ovplyvňuje VRS, kontroluje dodržiavanie povinností a podmienok prístupu k VRS určených všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, relevantnými právnymi normami EÚ a osobitnými predpismi vydanými podľa vyššie uvedených noriem a predkladá kompetentným inštitúciám SR a EÚ správy o ich dodržiavaní.

Ďalšími úlohami ÚpVRS je najmä zabezpečiť aby:
a) využívanie služby PRS bolo v súlade sa spoločnými minimálnymi štandardmi, technickými požiadavkami, pokynmi a inými opatreniami, ktoré prijme Komisia;
b) užívatelia služby PRS boli pre účely riadenia služby PRS  bezpečnostným monitorovacím strediskom systému Galileo združení do skupín;
c) boli určené a spravované prístupové práva k službe PRS každej skupiny užívateľov;
d) boli získané od bezpečnostného monitorovacieho strediska systému Galileo prístupové kľúče k službe PRS a iné súvisiace utajované informácie;
e) prístupové kľúče k službe PRS a iné súvisiace utajované informácie boli odovzdané užívateľom;
f) bolo riadené zabezpečenie prijímačov a súvisiacich utajovaných technológií a informácií a boli posúdené riziká;
g) bolo zriadené kontaktné miesto, ktoré bude v potrebnej miere nápomocné pri nahlasovaní zaznamenaných prípadov potenciálne škodlivého rušenia zasahujúceho službu PRS;
h) subjekt so sídlom na území príslušného členského štátu vyvíjajúci alebo vyrábajúci prijímače PRS alebo bezpečnostné moduly mohol vykonávať túto činnosť iba ak tento subjekt:
i) bol riadne akreditovaný radou pre bezpečnostné akreditácie v súlade s čl. 11 ods. 2 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010;
j) spĺňa podmienky stanovené v rozhodnutiach rady pre bezpečnostné akreditácie a v spoločných minimálnych štandardoch, pokiaľ ide o vývoj a výrobu prijímačov PRS alebo bezpečnostných modulov.
k) všetky akreditácie udelené na výrobu alebo vývoj zariadení podľa písmena h) boli preskúmané minimálne raz za 5 rokov;
l) v prípade vývoja alebo výroby podľa písmena h) alebo v prípade vývozu mimo EU bol príslušný orgán PRS dotknutého členského štátu styčným bodom pre subjekty, ktoré sú príslušné pre obmedzenie vývozu daného zariadenia, technológie a softvéru, pokiaľ ide o využívanie a vývoj PRS a výrobu pre PRS, aby sa zaistilo uplatňovanie ustanovenia čl. 9 rozhodnutia;
m) prepojenie s bezpečnostným monitorovacím strediskom systému Galileo bolo v súlade so spoločnými minimálnymi štandardmi

Spolupráca úradu pre VRS s inými orgánmi pri plnení svojich úloh:
Národný bezpečnostný úrad (NBÚ):

Pri plnení svojich úloh spolupracuje úrad pre VRS s NBÚ najmä v oblasti:

  • ochrany utajovaných skutočností, kde NBÚ pôsobí na území SR ako lokálna bezpečnostná autorita (LSAA);

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:

  • šetrenie možného škodlivého rušenia
  • riadenie hlásení a správ