Skočiť na obsah

Verejná regulovaná služba (PUBLIC REGULATED SERVICE – PRS)

Verejná regulovaná služba (ďalej len „služba VRS“) je kryptovaná navigačná satelitná služba pre vládne citlivé aplikácie, ktorá je vyvíjaná v rámci európskeho globálneho satelitného navigačného systemu GALILEO, ktorý spadá pod Vesmírny program Európskej únie.

Hlavným cieľom služby VRS  je  minimalizovať riziko nedostupnosti „signálu v priestore“ v konkrétnom čase pre  používateľov schválených vládou na citlivé aplikácie, ktoré vyžadujú účinnú kontrolu prístupu a vysokú mieru nepretržitosti poskytovania služby, a  to i v prípade mimoriadnych udalostí, krízových situácií a  za  prítomnosti iných hrozieb, kedy ostatné navigačné služby nemusia byť dostupné.

Verejnú regulovanú službu môžu využívať iba vládou schválení používatelia, a to najmä bezpečnostné ozbrojené zbory, zložky integrovaného záchranného systému, ozbrojené sily, informačné a spravodajské služby, colné orgány, subjekty orgánov jadrovej bezpečnosti (kritická energetika) a ďalšie subjekty kritickej infraštruktúry (napr. kritické elektronické komunikácie, prvky integrovanej dopravy, preprava a logistika a pod.).

Spustenie verejnej regulovanej služby do plne operatívnej prevádzky a jej nasledovné poskytovanie pre členské štáty je naplánované zo strany Únie v rokoch 2024-2025.

Od spustenia služby sa očakáva výrazné zlepšenie prístupu k vysoko presným lokalizačným a  synchronizačným dátam. EÚ vďaka jedinečnosti a nezávislosti systému Galileo od polohových a navigačných systémov v správe štátov mimo Únie zabezpečí dôveryhodnosť a integritu svojich bezpečnostných aplikácií, čím sa výrazne posilní jej bezpečnosť a bezpečnosť členských štátov. Používanie verejnej regulovanej služby tak výrazne zvýši kybernetickú bezpečenosť Slovenskej republiky.

Prístup k službe VRS upravuje Rozhodnutie Európskeho parlamentu a  Rady č. 1104/2011/EÚ z  25. októbra 2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo.

Z rozhodnutia vyplýva, že každý členský štát, ktorý službu PRS chce využívať, musí na svojom území zriadiť príslušný orgán PRS. V rámci budovania národnej infraštruktúry v oblasti PRS bol na plnenie úloh príslušného orgánu PRS na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ako súčasť sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb, zriadený Úrad pre  verejnú regulovanú službu.