Pôsobnosť a príslušnosť oddelenia

 

(1) zabezpečuje činnosti a vykonáva finančnú kontrolu na mieste podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

(2) zostavuje plán kontrolných úloh v oblasti finančných kontrol na mieste a vypracúva vyhodnotenie ich plnenia,

(3) finančnú kontrolu na mieste vykonáva u povinných osôb uvedených v § 9 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

(4) overuje dodanie tovarov, prác a služieb, účtovníctvo povinnej osoby, dodržiavanie osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, na základe ktorých sa poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, vnútorných predpisov, uzatvorených zmlúv, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov, podmienok poskytnutia a použitia verejných financií a ďalšie skutočnosti súvisiace s finančnou operáciou alebo jej časťou,

(5) overuje dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,

(6) overuje plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku,

(7) na základe výsledkov finančnej kontroly na mieste pripravuje podklady pre správny orgán vo veciach porušenia finančnej disciplíny,

(8) oznamuje podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov a poskytuje súčinnosť týmto orgánom,

(9) v rozsahu svojej pôsobnosti vypracováva stanoviská a pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a materiálom na rokovanie vlády SR,

(10) spolupracuje pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií v rozsahu svojej pôsobnosti,

(11) spracováva podklady do záverečného účtu kapitoly ministerstva o vykonaných kontrolách,

(12) spolupracuje s príslušnými zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ministerstva financií SR a ďalšími oprávnenými externými orgánmi a poskytuje im súčinnosť pri nimi vykonávaných auditoch a kontrolách podľa osobitných predpisov,

(13) spolupracuje s Úradom vlády SR v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR.