Skočiť na obsah

Pôsobnosť a príslušnosť oddelenia  

 1. vykonáva odborný dozor podľa zákona č. 56/2012 Z. z.,
 2. riadi, kontroluje a usmerňuje výkon odborného dozoru uskutočňovaný okresnými úradmi v sídle kraja podľa zákona č. 56/2012 Z. z.,
 3. kontroluje výkon štátnej správy vo veciach dráh podľa zákona č. 513/2009 Z. z.,
 4. vykonáva štátny odborný dozor na dráhach podľa zákona č. 513/2009 Z. z. a štátny odborný dozor v doprave na dráhach podľa zákona č. 514/2009 Z. z.,
 5. metodicky riadi a usmerňuje výkon štátneho odborného dozoru na úseku pozemných komunikácií v rozsahu svojej pôsobnosti,
 6. vykonáva dohľad nad výkonom štátneho odborného dozoru nad cestami, miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami (hlavný štátny odborný dozor) podľa zákona č. 135/1961 Zb.,
 7. vykonáva štátny odborný dozor nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá podľa zákona č. 135/1961 Zb.,
 8. vykonáva štátny dozor v námornej plavbe podľa zákona č. 435/2000 Z. z.,
 9. vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním zákona č. 435/2000 Z. z. právnickými osobami a fyzickými osobami,
 10. metodicky riadi a usmerňuje výkon štátneho odborného dozoru podľa zákona č. 106/2018 Z. z. v rozsahu svojej pôsobnosti,
 11. kontroluje výkon štátnej správy, vrátane výkonu štátneho odborného dozoru podľa zákona č. 106/2018 Z. z.,
 12. vykonáva hlavný štátny odborný dozor podľa zákona č. 106/2018 Z. z., okrem hromadnej výroby a prestavby vozidiel,
 13. metodicky riadi a usmerňuje výkon štátneho odborného dozoru nad autoškolami v rozsahu svojej pôsobnosti,
 14. kontroluje výkon štátnej správy vo veciach autoškôl a inštruktorských oprávnení vrátane výkonu štátneho odborného dozoru podľa zákona č. 93/2005 Z. z.,
 15. vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami podľa zákona č. 93/2005 Z. z.,
 16. vykonáva štátny odborný dozor v oblasti elektronického výberu mýta a v oblasti poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta podľa zákona č. 474/2013 Z. z.,
 17. vykonáva štátny odborný dozor podľa zákona č. 317/2012 Z. z.,
 18. vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska podľa zákona č. 280/2006 Z. z.,
 19. prijíma a prešetruje podnety na vykonanie štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti,
 20. spolupracuje pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií v rozsahu svojej pôsobnosti,
 21. upozorňuje príslušné orgány na zistené nedostatky, ktorých riešenie patrí do ich pôsobnosti,
 22. ukladá kontrolovaným subjektom úlohy na odstránenie zistených nedostatkov, zabezpečuje prijatie opatrení na ich odstránenie a kontroluje realizáciu ich plnenia,
 23. zostavuje plán kontrolných a dozorných úloh so zameraním na ťažiskové úlohy a priority ministerstva a vypracúva vyhodnotenie ich plnenia,
 24. spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva v oblasti štátneho odborného dozoru,
 25. posudzuje žiadosti o vydanie poverení na výkon štátneho odborného dozoru podľa zákonov č. 135/1961 Zb., č. 106/2018 Z. z., č. 93/2005 Z. z., č. 143/1998 Z. z., č. 513/2009 Z. z , č. 514/2009 Z. z., č. 280/2006 Z. z. a pripravuje návrhy poverení,
 26. vedie o vydaných povereniach centrálnu evidenciu,
 27. zabezpečuje výkon štátneho odborného dozoru nad vydávaním a používaním kariet,
 28. vykonáva štátny odborný dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave a podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave v platnom znení,
 29. v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s útvarmi dopravnej polície Prezídia policajného zboru,
 30. vydáva preukazy kontrolóra a preukazy osoby poverenej výkonom kontroly podľa zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 56/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z. a vedie ich evidenciu.