Skočiť na obsah

Pôsobnosť a príslušnosť oddelenia

 1. zabezpečuje koncepčnú, metodickú a normotvornú činnosť v oblasti kontroly podľa zákona NR SR č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 2. zabezpečuje vytváranie systému vnútornej kontroly v rámci pôsobnosti ministerstva a koordinuje kontrolnú činnosť v rezorte,
 3. vykonáva vnútornú kontrolu plnenia úloh štátnej správy a uznesení vlády, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v organizačných útvaroch ministerstva a v orgánoch verejnej správy v pôsobnosti ministerstva,
 4. vykonáva mimoriadne kontroly podľa požiadaviek vedenia ministerstva, štátnych kontrolných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní,
 5. ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, predložiť správu o ich splnení a overuje realizáciu ich plnenia,
 6. upozorňuje príslušné orgány na zistené nedostatky, ktorých riešenie patrí do ich pôsobnosti, na podozrenie z trestnej činnosti, ktoré oznamuje orgánom činným v trestnom konaní,
 7. zostavuje a koordinuje s príslušnými útvarmi ministerstva plán kontrolných úloh ministerstva so zameraním na ťažiskové úlohy a priority ministerstva a vypracúva vyhodnotenie ich plnenia,
 8. vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií,
 9. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 10. prešetruje a vybavuje petície v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 11. vypracúva ročnú správu o vybavovaní petícií a sťažností, predkladanú Úradu vlády SR,
 12. spolupracuje s Úradom vlády SR v oblasti prevencie korupcie,
 13. v rozsahu svojej pôsobnosti vypracováva stanoviská a pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a materiálom na rokovanie vlády SR.