Skočiť na obsah

Zodpovednosti a právomoci:

 1. zodpovedá za organizáciu prípravy Slovenskej republiky na obdobie vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v rozsahu vymedzenej pôsobnosti ministerstva a zabezpečuje spoluprácu s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy na tvorbe jednotnej štátnej politiky v oblasti obrany a bezpečnosti štátu,
 2. podieľa sa na zabezpečovaní úloh a koordinuje činnosti súvisiace s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce (vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách) v oblasti obrany a bezpečnosti,
 3. zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnými organizáciami NATO a EÚ v oblasti krízového riadenia, kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania,
 4. plní úlohu národného prevádzkového koordinátora v oblasti telekomunikácií a koordinuje vytváranie podmienok na dosiahnutie pripravenosti pre poskytovanie telekomunikačnej pomoci pre zmiernenie katastrof a záchranné operácie jednotlivých zložiek telekomunikačného sektora podľa „Tamperského dohovoru“ o poskytovaní telekomunikačných zdrojov pre zmiernenie katastrof a záchranné operácie,
 5. vypracúva a vedie potrebnú dokumentáciu pre uvádzanie ministerstva do pohotovosti a pre jeho činnosť v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, pričom zabezpečuje prípravu krízového štábu ministerstva, podieľa sa na vytváraní prvkov systému krízového riadenia ministerstva a zabezpečuje súčinnosť s ostatnými orgánmi a prvkami krízového riadenia Slovenskej republiky, 
 6. metodicky usmerňuje, koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva, pričom spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, 
 7. vypracúva krízový plán hospodárskej mobilizácie ministerstva, pričom zabezpečuje spracovanie a aktualizáciu údajových dokumentov a informácií v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie za ministerstvo, s využitím údajov subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva,
 8. rozhoduje o určení a zrušení subjektov hospodárskej mobilizácie a o stanovení rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, navrhuje Ministerstvu hospodárstva SR nariadenie mimoriadnych regulačných opatrení a opatrení hospodárskej mobilizácie pre plnenie úloh v období krízovej situácie, vypracúva a aktualizuje zoznam potenciálnych subjektov hospodárskej mobilizácie, 
 9. v spolupráci so SŠHR SR sa podieľa na tvorbe, financovaní, obmene, zámene, pôžičkách, uvoľňovaní, skladovaní, ochraňovaní a kontrole štátnych hmotných rezerv rezortu, 
 10. zabezpečuje plnenie úloh obranného plánovania v rozsahu pôsobnosti ministerstva, 
 11. zabezpečuje koordináciu a plnenie úloh civilného núdzového plánovania v rezorte, 
 12. zabezpečuje vedenie prehľadov a podkladov pre vykonávanie analýz o možných zdrojoch rizík a ohrození a podieľa sa na tvorbe preventívnych opatrení na ich eliminovanie alebo odstránenie a na tvorbe opatrení na riešenie krízových situácií, koordinuje sledovanie a vyhodnocovanie následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ministerstva, 
 13. spolupracuje s odborom hospodárskej správy pri zabezpečovaní ochrany sídla ministerstva, najmä predkladaním návrhov opatrení na jej realizáciu a vykonávaním kontroly ich plnenia, 
 14. zodpovedá za plnenie úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností v pôsobnosti ministerstva, metodicky riadi, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje vytváranie podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a priemyselnú bezpečnosť v pôsobnosti ministerstva, 
 15. zabezpečuje evidenciu, archiváciu a skartáciu utajovaných písomností ministerstva a organizuje vykonávanie odborných školení zamestnancov ministerstva a subjektov hospodárskej mobilizácie, 
 16. metodicky riadi a kontroluje oblasť ochrany osobných údajov, 
 17. vypracováva materiály a odborné stanoviská pre ministra za oblasť krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, kritickej infraštruktúry, civilnej ochrany, obrany a bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, 
 18. metodicky riadi plnenie úloh v oblasti prevencie kriminality v rozsahu pôsobnosti ministerstva, pričom zabezpečuje spoluprácu s orgánmi verejnej moci a právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti prevencie kriminality, 
 19. zabezpečuje vykonávanie opatrení na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v rozsahu vymedzenej pôsobnosti ministerstva, 
 20. vykonáva štátnu správu na úseku kritickej infraštruktúry v sektoroch v pôsobnosti ministerstva, 
 21. zabezpečuje koordináciu procesu posudzovania havarijných plánov (havarijných dopravných poriadkov) pre prepravu jadrových materiálov a schvaľuje havarijný dopravný poriadok podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 22. uzatvára zmluvy týkajúce sa hospodárskej mobilizácie, zabezpečuje financovanie a úhradu výdavkov hospodárskej mobilizácie ministerstva a určených subjektov hospodárskej mobilizácie, 
 23. metodicky usmerňuje, koordinuje a kontroluje plnenie úloh prevádzkovateľov/operátorov kritickej infraštruktúry, vypracúva rizikové analýzy v sektoroch doprava, elektronické komunikácie a poštové služby, v týchto sektoroch vypracúva národný plán ochrany kritickej infraštruktúry, 
 24. plánuje, koordinuje, zabezpečuje a vyhodnocuje plnenie úloh v rámci Medzirezortného programu – Podpora obrany, podprogram „Dopravná a telekomunikačná podpora“, 
 25. podieľa sa na činnosti výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie, pre civilné núdzové plánovanie a pre zahraničnú politiku, 
 26. plní úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, 
 27. zabezpečuje činnosti spojené s výkonom funkcie bezpečnostný správca technického prostriedku na úseku utajovaných skutočností.