Skočiť na obsah

Zisťovanie stavu a bariér zhodnocovania nevyužívaných území v intravilánoch miest Slovenska

Nevyužívané a zanedbané územia v intravilánoch miest svojou existenciou zhoršujú kvalitu mestského prostredia, sú prekážkou efektívneho využívania zastavaného územia, prinášajú zhoršenie sociálneho prostredia a môžu byť aj environmentálnym ohrozením. Zároveň však predstavujú významnú devízu – sú územnou rezervou s potenciálom opätovného využitia, ich revitalizáciou je možné predísť zbytočnému rozširovaniu zastavaného územia, zlepšiť životné prostredie a zdravie obyvateľov miest. Ich systematické zhodnocovanie považuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR za účinný prístup smerom k udržateľnému rozvoju miest.

Oddelenie mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zaoberá touto problematikou v rámci napĺňania úlohy Koncepcie mestského rozvoja SR do roku 2030 „Analyzovať prekážky v zhodnocovaní nevyužívaných a zanedbaných území v intravilánoch miest a navrhnúť podporné opatrenia“. Pre účinné spracovanie tejto úlohy bolo potrebné získať informácie o aktuálnom stave problematiky na regionálnej aj miestnej úrovni. Oddelenie mestského rozvoja preto formou dotazníka oslovilo samosprávy s cieľom zistiť rozsah záujmu a spôsoby, akými sa nevyužívanými a zanedbanými územiami zaoberajú, aké sú ich názory, skúsenosti a potreby.

V decembri 2018 boli oslovené vyššie územné celky, v období marec – apríl 2019 boli dotazníkmi oslovené všetky slovenské mestá. Na dotazník odpovedalo všetkých 8 vyšších územných celkov, z celkového počtu 140 odpovedalo 114 miest, čo je 81,43 %. Do prieskumu sa zapojili všetky krajské mestá, 51 okresných miest z celkového počtu 63 a 55 ostatných miest z celkového počtu 69.

Nižšie nájdete vyhodnotenie tohto dotazníkového prieskumu.

Zisťovanie stavu a bariér zhodnocovania nevyužívaných a zanedbaných území v intravilánoch miest  Slovenska (pdf, 1663 kB)