Skočiť na obsah

Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pripravili  konferenciu „Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy“, ktorá sa konala 16. 10. 2018 v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom tohto spoločného podujatia bolo informovať o dokumentoch, ktoré sú zamerané na pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Dokumenty ako vládou prijatá Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 a Stratégia adaptácie SR na  zmenu klímy – aktualizácia majú národnú pôsobnosť a ich napĺňanie spolu úzko súvisí. Na konferencii zároveň odzneli informácie o programe Európskej územnej spolupráce URBACT, ktorý má podporiť spoluprácu miest.

 

„Udržateľný rozvoj miest je spojený aj s adaptáciou na zmenu klímy, čo je na úrovni opatrení vyjadrené aj v Koncepcii mestského rozvoja SR do roku 2030. Na druhej strane medzi ciele adaptačnej stratégie patrí podpora zavádzania proaktívnych adaptačných opatrení na regionálnej a lokálnej úrovni, obzvlášť v najhustejšie osídlených regiónoch a najväčších mestách, a posilnenie úlohy samospráv v tomto procese,“ povedal štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček.

 

Životné prostredie miest prechádza neustálymi zmenami a je vystavené spoločenským aj environmentálnym vplyvom. Vyžaduje si nové prístupy a stratégie. Na konferencii sa prezentovalo mapovanie degradovaných mestských ekosystémov na národnej úrovni ako aj na príklade Bratislavy. Takisto sa predstavila činnosť Medzinárodnej expertnej pracovnej skupiny pre klimatické zmeny so zameraním na sídelné prostredie a európske politiky v oblasti energetiky a klímy. Koncepčné aktivity Bratislavského samosprávneho kraja i príklad prístupu Bratislavy v oblasti životného prostredia a adaptácie na zmenu klímy, doplnené informáciami o možnostiach financovania opatrení, poskytli praktickú inšpiráciu pre samosprávy.

PROGRAM KONFERENCIE na stiahnutie tu (.pdf, 500 kB)

ďalšie dokumenty: Anotácie rečníkov (.pdf, 265 kB)

 

PREZENTÁCIE: