Skočiť na obsah

Medzinárodné siete miest URBACT

 

Spolupráca v rámci programu URBACT funguje najmä na základe tvorby medzinárodných tematických partnerských sietí. Siete programu URBACT pomáhajú mestám po celej Európe plánovať, realizovať a zdieľať udržateľné riešenia súčasných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov. V sieťach sa spája 5 až 12 miest, ktoré sa následne venujú až dva a pol roka práci na spoločnej výzve. Výstupom spolupráce miest v rámci sietí sú záverečné reporty siete a výstupy činnosti miestnych skupín,  zamerané na riešenie vybraných problémov na miestnej úrovni.

Participatívna metóda: každé partnerské mesto si založí miestnu skupinu programu URBACT spájajúcu všetkých zainteresovaných a vytvárajúcu partnerstvá s miestnymi úradmi, mimovládnymi organizáciami, verejnými agentúrami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou


Typy sietí

Mestá (a partneri mimo mesta) majú možnosť vybrať si z troch typov sietí:

  • Akčné plánovanie: pomáhajú navrhnúť integrované stratégie alebo akčné plány zamerané na špecifické miestne výzvy
  • Implementácia: pomáhajú prekonať problémy pri implementácii a hladko zrealizovať váš plán
  • Transfer príkladov dobrej praxe: pomáhajú pochopiť, adaptovať a opätovne použiť dobrý príklad, ktorý už dosiahol výsledky v inom európskom meste

 

Potencionálni partneri

Mesto - zahŕňa mestá a obce; nižšie úrovne správy (mestské časti a obvody); metropolitné územia a organizované komunity.
môžu sa zapojiť do siete ako vedúci partner alebo partner.

partner mimo mesta - zahŕňa miestne agentúry definované ako organizácie založené mestom, čiastočne alebo úplne vo vlastníctve mesta, zodpovedné za urbánne otázky; provinčné, regionálne a národné orgány; univerzity a výskumné centrá.
môžu sa zapojiť do siete ako partner.

 

Fázy

V prvej 6 mesačnej fáze spracujú návrh projektu, dohodnú sa na rozšírení partnerstva a podajú prihlášku do druhej fázy. V tejto fáze má sieť pre akčné plánovanie 4 – 6 partnerov (len mestá z minimálne troch rôznych členských/partnerských krajín); implementačná sieť 7 – 9 partnerov
V druhej 24 mesačnej fáze partneri implementujú vopred dohodnuté činnosti. Počet partnerov v druhej fáze narastá pri sieťach pre akčné plánovanie na 8 – 12 (môžu sa pripojiť max. 3 partneri mimo mesta)

 

Výška podpory

  • 70% viac rozvinutý región (v SR je to Bratislavský kraj)
  • 85% menej rozvinutý región (ostatné časti SR)        

Rozpočet jednej siete sa pohybuje v priemere medzi 600 000 až 750 000 eur.
Špecifický rozpočet vo výške 127 000 eur je určený na to, aby ste mohli využívať najlepšie tematické a metodologické odborné znalosti v urbánnej oblasti.