Skočiť na obsah

Miestne skupiny programu URBACT

 

Povinnosťou každého projektového partnera zapojeného do:
 

  • siete pre akčné plánovanie OP URBACT je vytvoriť miestnu podpornú skupinu programu URBACT (ULSG = URBACT Local Support Group). ULSG združuje všetkých zainteresovaných a vytvára partnerstvá s miestnymi úradmi, mimovládnymi organizáciami, verejnými agentúrami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou. Úlohou partnerov v ULSG je spoločne koncipovať miestny akčný plán (LAP = Local Action Plan), ktorý je kľúčovým výstupom tohto typu projektov OP URBACT. Do procesu tvorby miestneho akčného plánu je dobré zapojiť aj niektorých ďalších zainteresovaných, napr. riadiace orgány operačných programov. Nemusia sa zúčastňovať na všetkých stretnutiach a aktivitách skupiny, ale môže byť užitočné, keď budú priebežne sledovať vývoj a priebeh projektu. Môže to napomôcť pri hľadaní potenciálnych finančných zdrojov potrebných na implementáciu miestneho akčného plánu.
     
  • implementačnej siete OP URBACT je vytvoriť miestnu skupinu programu URBACT (ULG – URBACT Local Group). ULG združuje všetkých zainteresovaných do implementačného procesu a vytvára partnerstvá s miestnymi úradmi, mimovládnymi organizáciami, verejnými agentúrami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou. Partneri ULG sú aktívne zapájaní do nadnárodných výmenných aktivít a do vývoja prvkov implementačného rámca. Úlohou partnerov ULG je spoločne vytvoriť operačný rámec pre implementáciu ich mestskej stratégie/akčného plánu s konkrétnymi riešeniami a nástrojmi na efektívne riešenie výziev, ktoré identifikujú v súvislosti s implementačným procesom. Tento operačný rámec bude kľúčový konkrétny výstup, ktorý povedie k lepšej realizácii stratégie/akčného plánu.

 

ULSG aj ULG môže pokračovať vo svojej činnosti aj po ukončení projektu a plniť tak dlhodobú úlohu v rámci problematiky rozvoja mesta.

Členstvo v každej ULSG/ULG je nutné prispôsobiť miestnym podmienkam. Cieľ miestnych podporných skupín závisí od témy projektu a charakteru miestnych potrieb a skúseností. Miestnu podpornú skupinu tvorí zvyčajne 10 – 15 členov (môže ich byť aj viac). Projektový partner zodpovedá za vytvorenie miestnej podpornej skupiny, prepojenie relevantných subjektov a koordináciu skupiny.

ULSG umožňujú praktické využitie partnerského prístupu k rozvoju územia, ktorý prináša  významné synergické efekty a pomáha nachádzať efektívne riešenia problémov.