Skočiť na obsah

Zasadnutia Pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby

1. zasadnutie - 26. 11. 2015

Program:

 1. Otvorenie
 2. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov
 3. Štatút pracovnej skupiny
 4. Príprava Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 5. Súčasné problémy v odbornom vzdelávaní a príprave na trh práce v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Systém duálneho vzdelávania
 7. Propagácia odborného vzdelávania a prípravy na trh práce
 8. Mladý tvorca 2016
 9. Nominácie prizvaných osôb na stretnutie rezortnej pracovnej skupiny
 10. Rôzne
 11. Závery, odporúčania a ukončenie rokovania

 

2. zasadnutie - 9. 3. 2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Plánovanie výkonov pre prvé ročníky stredných škôl
 4. Informácia o činnosti Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
 5. Aktuálne problémy v odbornom vzdelávaní a príprave v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a názory stredných odborných škôl
 6. Príprava pre trh práce v nadväznosti na odborné vzdelávanie v rezorte
 7. Propagácia odborného vzdelávania a prípravy, súčasné a plánované aktivity
 8. Rôzne
 9. Závery, odporúčania a ukončenie rokovania

 

3. zasadnutie – 21. 9. 2016

Program:

 1. Otvorenie
 2. Propagácia OVP – Víkendové kariérne poradenstvo Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu
 3. Príprava webovej stránky Študuj dopravu
 4. Aktuálne problémy odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve
 5. Činnosť a aktivity Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
 6. Udelenie výnimky zriaďovateľom pri otváraní málopočetných tried na SŠ
 7. Kontrola plnenia úloh
 8. Rôzne
 9. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia

 

4. zasadnutie - 16. 2. 2017

Program:  

 1. Otvorenie
 2. Aktualizácia Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby
 3. Aktivity zamerané na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby v roku 2017
 4. Pravidelné informácie o aktuálnej činnosti Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 
 5. Odborné vzdelávanie a príprava v oblasti pošty 
 6. Kontrola plnenia úloh
 7. Rôzne
 8. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia 

 

5. zasadnutie - 28. 9. 2017

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Príprava Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby
 4. Nastavenie cieľov a reformných procesov v OVP a diskusia k téme
 5. Aktivity zamerané na propagáciu odborného vzdelávania v rezorte v roku 2017
 6. Plán aktivít zameraných na propagáciu odborného vzdelávania v rezorte v roku 2018
 7. Potreby trhu práce a plánovanie výkonov stredných škôl
 8. Rôzne
 9. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia.

 

6. zasadnutie - 21. 3. 2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Realizačný plán aktivít zameraných na podporu a propagáciu odborného vzdelávania v stavebníctve v roku 2018
 4. Realizačný plán aktivít zameraných na podporu a propagáciu odborného vzdelávania v cestovnom ruchu v roku 2018
 5. Vyhodnotenie pripomienok členov rezortnej pracovnej skupiny k návrhu Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby
 6. Informácia o spolupráci MDV SR a ŠIOV v rámci NP Duálne vzdelávanie
 7. Postup pri zbere údajov o aktuálnych potrebách trhu práce
 8. Realizačný plán aktivít zameraných na podporu a propagáciu odborného vzdelávania v oblasti pošty, duálne vzdelávanie v podmienkach pošty
 9. Príprava workshopu k problematike nedostatku vodičov
 10. Aktivity ŠTUDUJ DOPRAVU v roku 2018
 11. Rôzne
 12. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia.

 

7. zasadnutie - 20. 9. 2018

Program:

 1. Otvorenie
 2. Aktívna propagácia stredoškolského odborného vzdelávania v stavebníctve
 3. Riešenie problémov odborného vzdelávania v stavebníctve a v cestovnom ruchu za účasti zástupcu MŠVVŠ SR
 4. Kontrola plnenia úloh
 5. Diskusia so zástupcom MŠVVŠ SR o zmene legislatívy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
 6. Význam podujatí ŠTUDUJ DOPRAVU pre stredné školy
 7. Prezentácia odborného vzdelávania prostredníctvom moderných trendov on-line komunikácie
 8. Informácia o duálnom vzdelávaní v poštových službách
 9. Príprava podujatí ŠTUDUJ DOPRAVU v Trnave a v Bratislave
 10. Rôzne
 11. Závery, odporúčania a ukončenie rokovania

 

8. zasadnutie - 20. 3. 2019

Program:

 1. Otvorenie
 2. Propagácia stredoškolského odborného vzdelávania v stavebníctve na veľtrhu CONECO racioenergia 2019
 3. Aktivity zamerané na zlepšenie zručností žiakov študujúcich v oblasti cestovného ruchu
 4. Kontrola plnenia úloh
 5. Informácia o príprave konferencie o duálnom vzdelávaní v rezorte 
 6. Aplikačné problémy po novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
 7. Aplikácia kariérového poradenstva v praxi a oblasti jeho ďalšieho rozvoja
 8. Informácia o internetovej platforme www.trendyprace.sk
 9. Informácia o záveroch workshopu Nedostatok vodičov v osobnej a nákladnej doprave
 10. Príprava registra študijných a učebných odborov a nadväzujúcich povolaní v doprave       
 11. Plán podujatí ŠTUDUJ DOPRAVU v roku 2019
 12. Závery, odporúčania a ukončenie rokovania

 

9. zasadnutie - 19. 9. 2019

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie súťaže Gastro štafeta a jej realizácia v aktuálnom školskom roku
 3. Projektové aktivity na podporu odborného vzdelávania v cestovnom ruchu
 4. Prezentácie SOŠ so stavebným zameraním na veľtrhu CONECO 2020
 5. Súťaže pre SOŠ so stavebným zameraním – aktuálne problémy
 6. Odborné vzdelávanie pedagógov SOŠ vyučujúcich stavebné odbory
 7. Nová vyhláška o určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka SŠ
 8. Návrh novej štruktúry odborov a sietí SŠ
 9. Aktivity odborových zväzov na podporu rezortného odborného vzdelávania
 10. Príprava registra študijných a učebných odborov a nadväzujúcich povolaní v doprave  
 11. Odborná príprava budúcich vodičov
 12. Duálne vzdelávanie v poštových službách
 13. Informácia o príprave podujatia Študuj dopravu v Trnave
 14. Podpora odborného vzdelávania v doprave a v poštových službách z pozície AZZZ
 15. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia.

 

10. zasadnutie - 2. 7. 2020

Program:

 1. Otvorenie
 2. Zlepšenie podnikateľských zručností žiakov študujúcich odbory skupiny 36
 3. Propagácia SOŠ vyučujúcich stavebné odbory na veľtrhu CONECO
 4. Rozvoj zručností žiakov študujúcich odbory so zameraním na cestovný ruch
 5. Vyhodnotenie realizačného plánu Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností v rezorte dopravy a výstavby SR
 6. Spolupráca MDV SR a Trnavského samosprávneho kraja pri podpore rezortného odborného vzdelávania
 7. Príprava konferencie o duálnom vzdelávaní v rezorte
 8. Informácia o workshope Príprava odborníkov vo vodnej a leteckej doprave
 9. Plán podujatí ŠTUDUJ DOPRAVU v II. polroku 2020
 10. Modernizácia webovej stránky www.studujdopravu.sk
 11. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia.

 

11. zasadnutie - 14. 7. 2021

Program:

 1. Otvorenie
 2. Príprava Odvetvovej koncepcie OVP na roky 2022 - 2025
 3. Príprava podujatia ŠTUDUJ DOPRAVU vo Vrútkach v rámci osláv 150. výročia výstavby Košicko-bohumínskej železnice
 4. Podujatia plánované v 2. polroku 2021 na podporu OVP v rezorte
 5. Problémy odborného vzdelávania v dôsledku pandémie
 6. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave - pripravované zmeny s dôrazom na odborné vzdelávanie v rezorte
 7. Vzdelávanie pedagógov v stavebníctve a cestovnom ruchu
 8. Príprava webstránky www.stansastavbarom.sk
 9. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia

 

12. zasadnutie – 31. 3. 2022

Program:

 1. Otvorenie
 2. Aktuálny stav Odvetvovej koncepcie OVP na roky 2022 – 2025
 3. Podujatia pre SOŠ v oblasti dopravy, poštových služieb, stavebníctva a cestovného ruchu plánované v roku 2022
 4. Príprava podujatí ŠTUDUJ DOPRAVU – Bratislava, Vrútky, Trnava
 5. Workshop k vzdelávaniu rušňovodičov
 6. Predstavenie projektu Objav PEDAS – ŠTUDUJ DOPRAVU – Zelená doprava
 7. Problémy pri aplikácií novely zákona o OVP účinnej od 1.1.2022
 8. Vzdelávanie pedagógov v stavebníctve a cestovnom ruchu
 9. Príprava webstránky www.stansastavbarom.sk
 10. Cestovný ruch a pandémia z pohľadu OVP
 11. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia

 

13. zasadnutie – 26.10. 2022

Program:

 1. Otvorenie
 2. Riešenie úloh vyplývajúcich zo záverov workshopu k vzdelávaniu rušňovodičov
 3. Vyhodnotenie organizovania podujatí ŠTUDUJ DOPRAVU v roku 2022
 4. Propagácia odborov so zameraním na vodnú dopravu
 5. Odborné vzdelávanie pedagógov SOŠ v spolupráci s NIVaM
 6. Súťaže Maják pre dopravu , Objav PEDAS – ŠTUDUJ DOPRAVU, MURÁR 2022
 7. Legislatívne zmeny pre SOŠ v školskom roku 2022/2023
 8. Predstavenie aktivít Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch
 9. Podpora a propagácia štúdia so zameraním na cestovný ruch 
 10. Ukončenie NP SRI a pokračovanie činnosti rezortných sektorových rád
 11. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia

 

14. zasadnutie – 5.4.2023

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie podujatia Poď na loď - Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch
 3. Prezentačná výstava SOŠ Mladý tvorca 2023, súťaže pre SOŠ v roku 2023, príprava podujatí Študuj dopravu 2023
 4. Riešenie problémov vyplývajúcich z nového grafikonu vlakovej dopravy
 5. Pravidlá vstupu žiaka do kabíny rušňovodiča železničného vozidla
 6. Odborné vzdelávanie pedagógov – navrhované témy a príprava školení
 7. Implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR v podmienkach MD SR so zameraním na dopravu
 8. Vyhodnotenie veľtrhu CONECO Racioenergia 2023
 9. Príprava propagačných materiálov na prezentáciu SOŠ v stavebníctve a cestovnom ruchu
 10. Webstránka www.stansastavbarom.sk
 11. Implementácia Plánu obnovy a odolnosti SR v podmienkach MD SR so zameraním na stavebníctvo
 12. Príprava workshopu na podporu odborného vzdelávania v cestovnom ruchu
 13. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia

 

15. zasadnutie – 26.10.2023

Program:

 1. Otvorenie
 2. Stanovisko MD SR k prítomnosti žiakov v kabíne rušňovodiča
 3. Nové a obnovené odbory skupiny 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
 4. Podmienky organizovania súťaží pre SOŠ, návrhy na zlepšenie, nadväznosť na pripravovanú novú smernicu o súťažiach
 5. Vyhodnotenie podujatí Študuj letectvo, Študuj dopravu v Košiciach, Vrútkach, Trnave, organizovanie podujatí v gescii SOŠ
 6. Aktuálne problémy stredoškolského odborného vzdelávania v rezorte, plánované legislatívne zmeny pre SOŠ, pripravované projekty
 7. Workshop Podpora rozvoja duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu
 8. Pavilón vzdelávania a inovácií na veľtrhu CONECO 2024, zvýšenie návštevnosti žiakov základných škôl a stredných škôl na veľtrhu
 9. Deklarácia na podporu stavebných remesiel a závery z rokovaní na riešenie zosúladenia odborného vzdelávania s trhom práce
 10. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia

 

16. zasadnutie – 10.4.2024

Program:

 1. Otvorenie
 2. Príprava podujatí Študuj dopravu v roku 2024, prezentačná výstava SOŠ Mladý tvorca 2024, súťaže pre SOŠ v roku 2024
 3. Príprava nového študijného odboru „lodník“
 4. Nový Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
 5. Informácia o aktuálnej podpore štúdia poštových odborov
 6. Projekt Ámos vision – Infocentrum modernej školy
 7. Projekt Zlepšenie kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení s potrebami trhu práce
 8. Pavilón vzdelávania a inovácií na veľtrhu CONECO Racioenergia 2024
 9. Navrhované zmeny v Rozhodnutí o zriadení pracovnej skupiny a v Štatúte pracovnej skupiny po vzniku nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR
 10. Závery, odporúčania a ukončenie zasadnutia