Skočiť na obsah

Príprava odborníkov vo vodnej a leteckej doprave - workshop

V priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) sa 12. februára 2020 uskutočnil workshop na tému Príprava odborníkov vo vodnej a leteckej doprave. Cieľom organizátorov podujatia bolo vytvoriť priestor na výmenu informácií o vzdelávaní a príprave odborníkov pre vodnú a leteckú dopravu a riešenie aktuálnych problémov.

Prvá časť workshopu bola venovaná príprave odborníkov vo vodnej doprave. Zástupcovia strednej odbornej školy dopravnej v Bratislave (ďalej len „SOŠ“) a Katedry vodnej dopravy  Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline poukázali na problémy so zabezpečením odbornej praxe žiakov u zamestnávateľa a na význam propagačných aktivít, ktorých cieľom je podporiť záujem mládeže o štúdium so zameraním na  vodnú dopravu. Zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. predstavil činnosť spoločnosti  a upozornil na potrebu nových kvalifikovaných zamestnancov v lodnej doprave. 

Druhá časť workshopu bola venovaná príprave odborníkov v leteckej doprave. Zástupcovia SOŠ letecko-technickej v Trenčíne, SOŠ dopravnej v Martine-Priekope, Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Katedry leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline upozornili najmä na problémy pri zabezpečovaní  materiálno-technického vybavenia škôl, pri získavaní moderných učebných pomôcok, poukázali na nedostatočnú prípravu z matematiky a fyziky na základných školách a chýbajúce technické zručnosti žiakov. Zástupcovia Letových prevádzkových služieb SR, š. p. informovali o vysokých nárokoch kladených na odborný personál vrátane náročnej odbornej prípravy, ktoré sú tiež príčinami nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Po diskusii k prezentáciám účastníci workshopu v závere podujatia zdôraznili nevyhnutnosť pravidelnej výmeny skúseností a poznatkov pri riešení prípravy odborníkov vo vodnej a leteckej doprave, efektívnej propagácie odborného vzdelávania pre obe odvetvia, podpory koncepčných a legislatívnych zmien, ktoré budú vytvárať vyhovujúce podmienky pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy a aktívnej spolupráce škôl a zamestnávateľov pri vzdelávaní budúcich zamestnancov vo vodnej a leteckej doprave.

Príprava odborníkov vo vodnej a leteckej doprave - workshop

 

Príprava odborníkov vo vodnej a leteckej doprave - workshop

 

Príprava odborníkov vo vodnej a leteckej doprave - workshop

 

Prezentácie z workshopu