Skočiť na obsah

Workshopy pre stredné odborné školy o systéme duálneho vzdelávania v oblasti cestovného ruchu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ministerstvo) zrealizovalo v dňoch 25. – 28. 8. 2015
a 4. 9. 2015 workshopy na podporu zavedenia duálneho vzdelávania do stredných odborných škôl (SOŠ), ktoré vyučujú študijné a učebné odbory zamerané na cestovný ruch. K tomuto kroku ministerstvo pristúpilo preto, že zamestnávatelia už dlhší čas poukazujú na nedostatočne pripravených absolventov pre prax, najmä v oblasti praktických zručností.  

Zavedením duálneho systému do vzdelávania sa žiak teoreticky pripravuje počas výučby v škole a praktickú prípravu absolvuje priamo na pracovisku u konkrétneho zamestnávateľa, čím sa zabezpečí, aby vzdelávanie a príprava žiaka zodpovedala najmä požiadavkám zamestnávateľa.    

Workshopy sa uskutočnili v úzkej súčinnosti so Zväzom cestovného ruchu SR (ZCR SR) vo všetkých samosprávnych krajoch za účasti riaditeľov SOŠ vyučujúcich odbory kuchár, čašník, hostinský a hotelová akadémia. Tieto odbory neboli vybrané náhodne, záujem o ne prejavili zamestnávatelia pôsobiaci v cestovnom ruchu, ktorí sa zúčastnili na seminároch zorganizovaných ZCR SR v lete 2015 s cieľom preskúmať možnosti zapojenia hotelov a reštaurácií do systému duálneho vzdelávania.

Na workshopoch sa zúčastnili aj zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov a metodik projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorí školám prezentovali zaujímavé príspevky zamerané na objasnenie systému duálneho vzdelávania a zvýšenia záujmu škôl o zapojenie sa do tohto procesu.